<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1843732482513221&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Du kan tryggt lita på vårt löfte om garanterat ren inomhusluft

Du kan tryggt lita på vårt löfte om garanterat ren inomhusluft

Vi hjälper er att få en trygg arbetsmiljö där medarbetarna mår bra

En arbetsplats där arbetsgivaren vill försäkra sig om att inomhusluften är ren och säker med liten risk för att medarbetare ska smittas av virus. En skola där mögel- och fuktproblem skapar ohälsa och oro. Ett äldreboende där ventilationen inte är tillräckligt bra för att rena luften. En nybyggd förskola där nya material avger emissioner och gaser som orsakar snuva, hosta och ögonirritationer.

Att lösa problem med dålig inomhusluft och säkerställa en bra luftkvalitet är det vi på Genano arbetar med dagligen. Våra viktigaste verktyg är Genanos patenterade teknik för luftrening i kombination med kringtjänster som luftprovtagningar, analyser, symptomundersökningar och support från vårt team med inomhusmiljöspecialister. Varumärket Genano Ren Luft som Tjänst® gör att du tryggt kan lite på vårt löfte; Garanterat Ren Inomhusluft!

 

Genano Ren Luft som tjänst® hjälper Sverige att få ren inomhusluft

750 000 byggnader med fukt- och mögelproblem. 600 000 personer som lider av astma. 2 miljoner som upplever problem med inomhusluftens kvalitet. En stor oro på många arbetsplatser för att arbetsmiljöer kan utgöra en risk för smittspridning.  Många av oss lever säkert i tron att inomhusluften i våra hem, på kontor, i skolor, inom sjukvården och många andra platser håller hög kvalitet och är säker att andas. Så är inte fallet. 

 

I drygt 10 år har Genano hjälpt Sverige att få ren inomhusluft. Att mer än 20 % av landets kommuner har valt Genano Ren Luft som Tjänst® för att lösa problem med bl a skolor som drabbats av fukt- och mögelskador får illustrera att vår teknik och kompetens behövs. De utbredda problemen med bristande luftkvalitet, och en ökad kunskap om problemen, gör att allt fler vänder sig till oss för att få hjälp. 

 

Att vi sedan en tid lever i ett samhälle med en långt utdragen pandemi gör att vi alla ställts inför svåra och viktiga utmaningar. Det gör också att vi på Genano fått en ännu viktigare roll. Med vår teknik för luftrening avdödas virus och bakterier. Våra luftrenare ger därmed begreppet ren inomhusluft en ny dimension och betydelse. 

Genano-7300055-1

Detta är Genano Ren Luft som Tjänst®

Genano Ren Luft som Tjänst® är vårt varumärke för garanterat ren inomhusluft. Det är en flexibel, smidig och trygg lösning där Genano tar ansvar för luftkvaliteten genom en ”tillsvidare-tjänst” utformad som en hyrlösning för längre eller kortare tid. Tjänsten bygger på en väl beprövad metodik i flera steg;

Inledande dialog

Problembild och behov diskuteras med någon av Genanos inomhusmiljöspecialist

Luftprovtagning

Vilka emissioner, kemiska ämnen i gasform och partiklar förekommer i inomhusluften?

Symtomundersökning

Hur upplever medarbetarna inomhusluften?

Avtal

En hyrlösning tecknas för viss tid

Luftrening

Installation av Genanos luftrenare. Dessa finns med olika kapacitet för optimal rening beroende på lokalstorlek.

Uppföljning

Effekten av luftreningen undersöks genom nya provtagningar och ev. symtomundersökningar

Övervakning

Via smarta sensorer och IoT-teknik kan luftkvaliteten övervakas i realtid och på distans

Referenser

Läs om vad våra kunder säger om oss

Tjänsten anpassas till kraven på säkra arbetsplatser

Genano Ren Luft som Tjänst® har i första hand utformats som en Best Practice-modell för att lösa problem med Ospecifik Byggnadsrelaterad Ohälsa (OBO). Tjänsten har utvecklats successivt på basis av erfarenheten från många hundra projekt i Sverige.

 

Då Genanos patenterade luftreningsteknik avdödar virus och bakterier kan vi hjälpa små och stora arbetsgivare att uppfylla kraven på säkra arbetsplatser där risken för smittspridning minimeras. Med Genanos luftrenare blir arbetsmiljöerna säkrare och medarbetarna tryggare i vetskap om att de har Säker Luft på sin arbetsplats. 

 

Våra inomhusmiljöspecialister hjälper till med genomgång av lokaler, gemensamhets- och arbetsytor samt arbetsplatsutformning. De föreslår sedan val av lämpliga luftrenare och placering av dessa för att på bästa sätt minimera risken för smittspridning.

samaria front

Vi hjälper er att få en trygg arbetsmiljö där medarbetarna mår bra

Att Genanos luftreningsteknik avdödar virus och bakterier gör att vår marknadsroll har breddats sedan våren 2020 när Coronapandemin drabbade världen. Ett av Europas ledande forskningsinstitut, VTT i Finland, har genomfört tester som visar att vår teknik mycket effektivt eliminerar luftburna mikrober som t ex olika virus, bakterier och mögelsporer. Detta innebär att luftrenarna klarar av att minska risken för smittspridning via luftburna aerosoler som kan vara en smittväg och orsaka COVID-19, men också andra virussjukdomar.


Ett antal stora arbetsgivare runt om i Europa har valt att samarbeta med Genano för att integrera luftreningstekniken i skyddsprogram som också omfattar andra åtgärder som ska minska risken för smittspridning under pandemin.

 

Ett exempel är revisions- och rådgivningsföretaget EY som har mer än 700 kontor i 150 länder. På tre av företagets kontor i Belgien har ett stort antal av Genanos luftrenare installerats för att säkerställa en bra inomhusluft med reducerad risk för smittspridning. 

 

Du kan läsa om EY här

”Safe at Work” är ett begrepp som kommit för att stanna.

Personal på skolor och äldreboenden har inte haft möjlighet att arbeta hemifrån under pandemin. Så har det dock varit på många företag och när företagens medarbetare återvänder till sina arbetsplatser kommer många att ställa krav och frågor som rör arbetsmiljö och säkerhet. Och även om pandemin långsamt ebbar ut finns det idag en helt annan medvetenhet om hur viktigt det är med ren inomhusluft.

Med Genano Ren Luft som Tjänst® kan vi hjälpa arbetsgivare att svara upp mot medarbetarnas krav på arbetsmiljöer med Säker Luft, men också de nya krav som i Sverige införts av Arbetsmiljöverket. Kontakta gärna någon ur vårt team med Inomhusmiljöspecialister för mer information om Säker Luft på arbetsplatser. Under ”Kundfördelar” finns också mer information om varför Genano Ren Luft som Tjänst® är ett klokt val vid ett beslut om luftrening!

 

Under "Referenser" kan du både läsa om och se en film om Stiftelsen Språkskolan
i Upplands Väsby. Med Genanos luftrenare förebygger de risken för smittspridning och har fått en säker arbetsmiljö både för elever och skolpersonal.

Följ oss i sociala medier