<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1843732482513221&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Detta är Genano

Vi har hjälpt hundratals kunder i Sverige att få ren luft.På skolor, äldreboenden, sjukhus, kontor, inom industrin och på många andra arbetsplatser.

Detta är Genano

Vi har hjälpt hundratals kunder i Sverige att få ren luft.På skolor, äldreboenden, sjukhus, kontor, inom industrin och på många andra arbetsplatser.

Historia

Genanos historia börjar i Finland vid 1990-talets slut. 

Efter ett långvarigt forsknings- och utvecklingsarbete etablerades företaget Genano Oy i Esbo, strax väster om Helsingfors, år 1998. Samtidigt startades lanseringen av en luftreningsteknik som i viktiga avseenden skiljer sig från konventionella luftrenare utrustade med filter. Genanos luftrenare avdödar virus och bakterier i en elektrisk process med högspänning, och de renar också luften
från de allra minsta partiklarna som utgör den största hälsorisken för människor.

 

Genanos första luftrenare utvecklades primärt för att tillgodose sjukhusens behov av att skydda personal och patienter från risken att drabbas av infektioner och virus. Marknadsintresset växte snabbt även utanför Finland och en bidragande orsak var när myndigheterna i Saudiarabien under 2012 valde Genanos luftrenare för att minska risken för smittspridning under MERS-virusepidemin. Genano har därefter hjälpt sjukvårdsmyndigheter i andra länder att minska risken för spridning av olika virus och infektioner.

Bild på skolbarn

Många kommuner samarbetar med oss för att lösa problem med Ospecifik Byggnadsrelaterad Ohälsa (OBO)

Genano har idag dotter- och säljbolag i Belgien, Italien, Kina, Taiwan, Kanada och Sverige. Det var år 2011 som Genano AB etablerades. Verksamheten i Sverige fick en mycket positiv start då bristfällig inomhusluft och dåliga inomhusmiljöer i många år varit ett stort problem. Det gällde i högsta grad hos landets kommuner där fukt- och mögelproblem i exempelvis skolor var ett utbrett problem, och är det än idag.  För kommunerna leder det till ökad sjukfrånvaro, skolmiljöer där barn och personal inte mår bra och inte heller har en bra studiemiljö, samt dryga renoverings- och evakueringskostnader. 

Genanos möjligheter att erbjuda en lösning på problem med Ospecifik Byggnadsrelaterad Ohälsa (OBO) genom luftrening ökade snabbt efterfrågan på vår teknik och den hyrtjänst vi var först med att lansera i Sverige. Med oss som partner har många kommuner reducerat eller helt eliminerat problem med ohälsa och oro i lokaler med dålig inomhusluft. Vår lösning har också möjliggjort fortsatt verksamhet i lokaler som genomgår renoveringar. För kommunerna har detta inneburit kostnadsbesparingar för många miljoner då man inte tvingats använda tillfälliga evakueringslokaler.

 

Vårt varumärke Genano Ren Luft som Tjänst®

Vårt erbjudande samlas idag under varumärket Genano Ren Luft som Tjänst® som omfattar provtagningar, symtomundersökningar, luftrening, teknik för övervakning av luftkvalitet samt stöd och råd från vårt team med inomhusmiljöspecialister. Att det i Sverige beräknas finnas mer än 500 000 fastigheter med fukt- och mögelskador gör att vår marknad är fortsatt stor, och att det finns ett mycket stort behov av vår smidiga och flexibla helhetslösning för luftrening.

Läs här om varför Genano Ren Luft som Tjänst är ett klokt val.

Nu hjälper vi arbetsgivare att svara upp mot kraven på trygga arbetsplatser med säker luft

Att Genanos luftreningsteknik avdödar virus och bakterier gör att vår marknadsroll har breddats sedan våren 2020 när Coronapandemin drabbade världen. Ett av Europas ledande forskningsinstitut, VTT i Finland, har genomfört tester som visar att vår teknik mycket effektivt eliminerar luftburna mikrober som t ex olika virus, bakterier och mögelsporer. Detta innebär att luftrenarna klarar av att minska risken för smittspridning via luftburna aerosoler som kan vara en smittväg och orsaka COVID-19, men också andra virussjukdomar.

Ett antal stora arbetsgivare runt om i Europa har valt att samarbeta med Genano för att integrera luftreningstekniken i skyddsprogram som också omfattar andra åtgärder som ska minska risken för smittspridning under pandemin. ”Safe at Work” är ett begrepp som sannolikt kommit för att stanna. När företagens medarbetare återvänder till sina arbetsplatser kommer många att ställa krav och frågor som rör arbetsmiljö och säkerhet. Och även om pandemin långsamt ebbar ut finns det idag en helt annan medvetenhet om hur viktigt det är med en ren inomhusluft.

Med Genano Ren Luft som Tjänst® kan vi hjälpa arbetsgivare att svara upp mot medarbetarnas krav på arbetsmiljöer med Säker Luft, men också de nya krav som i Sverige införts av Arbetsmiljöverket. Kontakta gärna någon ur vårt team med Inomhusmiljöspecialister för mer information om Säker Luft på arbetsplatser. Under ”Kundfördelar” finns också mer information om varför Genano Ren Luft som Tjänst® är ett klokt val vid ett beslut om luftrening!

back to work genano-3

Teamet med ett brinnande engagemang för luftkvalitet och säker inomhusluft

Med Genano är lösningen på problem med dålig inomhusluft och otillräcklig luftkvalitet aldrig långt bort. Vi är ett team med inomhusmiljöspecialister som arbetar över hela Sverige. Vår drivkraft är ett brinnande engagemang för luftkvalitet och ren inomhusluft. Vårt verktyg är helhetslösningen Genano
Ren Luft som Tjänst.


Som team är vi stolta över att under mer än 10 år i Sverige ha hjälpt hundratals kunder att få Ren Luft i lokaler och fastigheter. Det finns idag tusentals byggnader runt om i landet som inte mår bra. Fukt-och mögelskador, oönskade emissioner vid nybyggnationer och otillräckliga ventilationssystem är
några anledningar.


Konsekvensen är att oacceptabelt många människor lider i det tysta. Det vill vi ändra på och som team fortsätter vi därför kampen för att förbättra inomhusluften och lyfta frågan om hur viktigt det är med bra luftkvalitet. Samtidigt gläds vi åt att tiotusentals personer tack vare oss mår bra i lokaler som tidigare haft stora inomhusmiljöproblem. Det inspirerar oss och stärker vårt engagemang!

Vår roll som specialister på ren luft har aldrig varit viktigare

Under våren 2020 inträffade det som påverkat oss alla. Coronapandemin slog till med full kraft. Den slutliga acceptansen för att smittspridning sker även via luftburna partiklar har kastat ett helt nytt ljus över begreppet ”Ren Luft”.


Att Genanos patenterade teknik för luftrening avdödar virus och bakterier gör vår roll viktigare än någonsin. Nu står vi inför utmaningen att hjälpa svenska arbetsgivare att långsiktigt skapa trygga
arbetsplatser där risken för smittspridning minimeras genom ren och säker luft. 


Genanos team är redo för den utmaningen. Runt om i Europa har många företag valt att installera Genanos luftrenare med målet ”Safe at Work – with Genano!”. Här i Sverige har vi nu inlett en satsning där vi ska göra ”Säker på jobbet – med Genano!” till ett begrepp.

 

Teamet som är redo att snabbt hjälpa er!

Tveka aldrig att ta kontakt med någon ur teamet. Ni kanske har fått akuta problem med inomhusluften i en fastighet. Finns det personal som visar tecken på ohälsa och oro som kanske kan kopplas till bristande luftkvalitet? Behöver ni diskutera hur arbetsmiljön ska göras trygg med minimerad risk för smittspridning? Vi är redo att snabbt hjälpa er!

genano office air purification 600 x 400

Vårt team i Sverige

Följ oss i sociala medier