<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1843732482513221&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Genano

Asiakas- ja markkinointirekisterin tietosuojaseloste


Tämän tietosuojaselosteen tarkoituksena on kertoa Sinulle asiakkaamme, minkä tyyppisiä tietoja keräämme verkkosivuiltamme, miten tietoja käsitellään ja miten ne on suojattu. Tutustu tähän ohjeeseen huolellisesti.

Henkilötietolaki (523/1999) 10§ ja 24§

Rekisterinpitäjä:

 

Genano FIN Oy,

Sinimäentie 10 A

02630 Espoo

Y-tunnus: 2175218-0
Sähköpostiosoite: info@genano.fi

Yhteyshenkilö rekistereitä koskevissa asioissa:


Tietosuojavastaava: Aleksi Ahti
Puhelin: 050 309 48 42
Sähköposti: aleksi.ahti@genano.com

Rekisterin nimi:


Asiakas- ja markkinointirekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus


Henkilötietojen käsittelyn ensisijaisena tarkoituksena on asiakassuhteen ylläpito, hoitaminen ja kehittäminen sekä asiakkaan ja rekisterinpitäjän oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttaminen. Lisäksi henkilötietolain mukainen henkilötietojen käsittely verkkopalveluihin liittyviin tarkoituksiin, tutkimustoimintaan ja rekisterinpitäjän mainonnan ja/tai suoramarkkinoinnin suuntaamiseen asiakastietojen perusteella rekisterinpitäjän kanavien kautta.


Henkilötietoja voidaan käsitellä seuraavissa käyttötarkoituksissa:


1. Asiakassuhteen, asiakaspalvelun ja niihin liittyvän viestinnän ja markkinoinnin hoitaminen, toteuttaminen, kehittäminen ja seuranta.


2. Asiakassuhteiden analysointi, ryhmittely ja raportointi sekä muut kokonaisasiakkuuden ja Genanon liiketoiminnan kehittämiseen liittyvät tarkoitukset.


3. Viestinnän, markkinoinnin ja palveluiden kohdentaminen sekä kampanja-, kontakti- ja asiointihistorian hallinta.


4. Asiakaspalautteen ja asiakkaan tyytyväisyystietojen kerääminen ja käsittely.


5. Markkinatutkimusten ja mielipidekyselyiden toteuttaminen.

Henkilötietojen käsittelyä voidaan ulkoistaa ulkopuolisille palveluntarjoajille.

Rekisterin tietosisältö


 Rekisteröidystä voidaan tallentaa muun muassa seuraavan kaltaisia tietoja:


1. Asiakkaan henkilötiedot (nimi, organisaatio ja asema, organisaation osoitetiedot, laskutustiedot, puhelinnumero, sähköposti)


2. Markkinointisuostumukset/kiellot


3. Markkinointiluokittelutietoja (esim. uutiskirjeen tilaaja, kampanjaan osallistunut, toimiala tms.)


4. Rekisteröinnin alkamisajankohta


5. Muut rekisterin tarkoitukseen liittyvät tiedot

Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet


Tietoja kerätään yrityksiltä asiakassuhteen alkaessa ja yksittäisiltä henkilöiltä rekisteröidyltä itseltään sähköisten rekisteröitymis-, yhteydenotto-, -tilaus-, kampanja- yms. lomakkeiden kautta.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle


Asiakastietoja ei luovuteta Genanon tai Genanon lukuun toimivien palveluiden ja viestinnän tuotantoon, kehittämiseen tai ylläpitoon osallistuvien osapuolien ulkopuolelle muuten kuin sopimuksen, muun suostumuksen ja säädösten mukaan.
Tietyissä tilanteissa tietojasi saatetaan siirtää EU:n ulkopuolelle. Osa käyttämistämme pilvipalveluista saattaa sijaita EU:n ulkopuolella.


Jos tietoa siirtyy EU:n ulkopuolelle, varmistamme että maa on EU:n komission tarkoittama riittävän tietosuojan maa, siirronsaaja on Privacy Shield -sertifioitu (Yhdysvalloissa sijaitsevat siirronsaajat) taikka siirto tapahtuu EU:n komission julkaisemia mallilausekkeita hyödyntäen. Varmistamme siis aina, että mahdollinen tiedonsiirto toteutetaan lain edellyttämin perustein ja riittävin suojamekanismein.


Tarkastusoikeus


Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja Genanon
asiakasrekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö tehdään kirjallisesti ja osoitetaan rekisterinpitäjälle, joka päättää tarkastusoikeudesta. Rekisteröidyn henkilöllisyys tarkistetaan kuvallisesta henkilötodistuksesta ennen tietojen antamista.
Tarkastusoikeus voidaan evätä laissa säädetyin perustein.


Tiedon korjaaminen


Siltä osin kuin rekisteröity tai käyttäjä voi toimia itse, hänen on ilman aiheetonta viivytystä, saatuaan tiedon virheestä tai, virheen itse havaittuaan, oma-aloitteisesti oikaistava, poistettava tai täydennettävä rekisterissä oleva, tai muun palvelun tarkoituksen vastainen, virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut tieto.
Siltä osin kuin rekisteröity ei pysty korjaamaan tietoja itse, korjauspyyntö tehdään allekirjoitetulla asiakirjalla ja osoitetaan rekisterinpitäjälle, joka päättää korjaamisesta. Rekisteröidyn henkilöllisyys tarkistetaan kuvallisesta henkilötodistuksesta, jos se on tarpeen ennen korjaamista tai poistamista.


Tietojen poistaminen


Tietoja voidaan poistaa henkilön vaatimuksesta tai asiakassuhteen loppumisen vuoksi.

Kielto-oikeus


Asiakas voi antaa Genanolle sähköisen viestinnän tietosuojalain 26 § mukaisia
suoramarkkinointisuostumuksia tai kieltää Genanoa henkilötietolain 30 § mukaisesti käsittelemästä itseään koskevia tietoja suoramarkkinointiin.


Asiakas voi antaa suostumukset suoramarkkinointiin kanavakohtaisesti (matkapuhelin, sähköposti). Asiakkaalla on mahdollisuus kieltää suoramarkkinointi eri kanavissa (puhelin, posti, sähköposti), markkinatutkimuskyselyt sekä tietojensa hyödyntäminen markkinointitarkoituksissa. Kielto-oikeus ei koske asiakasviestintää, palveluiden tai asiakkuuden sisältöön kuuluvaa mainontaa tai etuviestintää. Jos asiakas ei anna lainkaan suostumuksia ja määrää kaikki mahdolliset kiellot, lähetetään asiakkaalle vain
palveluiden toteuttamiseen ja asiakkuuden hoitoon tarpeellisia tiedotteita.


Suostumuksia ja kieltoja asiakas voi antaa kirjallisesti osoitteeseen:

Genano FIN Oy,

Sinimäentie 10 A

02630 Espoo


Rekisterin suojauksen periaatteet


Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina sekä suojataan asiattomien pääsyltä ja käsittelyltä. Rekisteriin on käyttöoikeus vain Genano FIN Oy:n palveluksessa olevilla henkilöillä tai sen valtuuttamilla toimijoilla, jotka ylläpitävät tai kehittävät järjestelmää. Tietokoneet ja älypuhelimet, joilla rekisteriä käytetään, on suojattu henkilökohtaisin kirjautumistiedoin ja salasanoin ja ne sijaitsevat lukituissa ja valvotuissa tiloissa. Genano.com sivusto on suojattu SSL-sertifikaatilla, joka pitää huolen siitä, että koko sivuston käyttäminen ja tietojen antaminen sitä kautta on turvallista.


Mahdollinen manuaalinen aineisto säilytetään lukitussa tilassa, jonne on pääsy vain erikseen oikeuden saaneilla henkilöillä. Digitaaliseen aineistoon on pääsy vain siihen oikeutetun työntekijän tai ammatinharjoittajan henkilökohtaisella käyttäjätunnuksella ja salasanalla. Käyttöoikeuksia on eritasoisia ja kullekin käyttäjälle annetaan tehtävän hoitamisen kannalta riittävä, mutta mahdollisimman suppea käyttöoikeus.

LINKIT & EVÄSTEET


Kolmansien osapuolten sivustot


Sivustomme voi sisältää linkkejä kolmansien osapuolien ylläpitämille sivustoille. Genano FIN Oy ei vastaa tällaisten oman sivustonsa ulkopuolisten sivustojen sisällöstä tai yksityisyydensuojakäytännöistä. Suosittelemme, että tutustut huolellisesti jokaisen sivuston yksityisyydensuojaa koskeviin ehtoihin.


Evästeet


Genano FIN Oy käyttää sivustollaan evästeitä (cookies) kävijätilastojen seuraamiseksi ja palveluiden parantamiseksi. Eväste on yleensä pieni tekstitiedosto, jonka sivustolla vierailevan Internet-selain tallentaa päätelaitteeseen käyttäjän tunnistamiseksi ja uudelleentunnistamiseksi. Tekstitiedosto sisältää pienen määrän tietoa, jota internetpalvelin voi lukea vieraillessa seuraavan kerran samalla sivulla.


Käyttämällä sivustoa hyväksyt evästeiden käytön.


Tämä on voimassa oleva tietosuojaseloste. Tarkastamme ja päivitämme tämän säännöllisesti.


Tarkastettu 1.7.2023