<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1843732482513221&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Kombinerat registerpolicy- och informationsdokument 

Syftet med den här registerpolicyn är att informera dig om vilken typ av information som samlas in via Genanos webbplats, och hur informationen hanteras och skyddas. Läs igenom hela policyn.


Personuppgiftslagen (523/1999), paragraf 10 och 24


Controller (personuppgiftsansvarig)

 

Genano Oy,

Sinimäentie 10 A

02630 Esbo

Finland VAT-nr: 2175218-0
E-post: info@genano.fi

Dataskyddsansvarig person:

 

Namn: Aleksi Ahti
Tel: +358 50 309 4842
E-post: aleksi.ahti@genano.com

Registernamn


Kund- och marknadsföringsregister

Personuppgiftshanteringens syfte


Personuppgifter används för att vårda, bevaka och utveckla våra kundrelationer och leva upp till kundernas och Genanos rättigheter och skyldigheter. Personuppgifter hanteras i enlighet med GDPR för webbtjänster, undersökningar, marknadsföring och/eller direktmarknadsföring via registerinnehavarens kanaler.


Persondata kan användas för att:


1. utveckla, hantera, följa upp och spåra kommunikation och marknadsföringsaktiviteter inom ramen för kundrelationer och kundservice


2. analysera, gruppera och rapportera kundrelationer och olika sätt att utveckla dem


3. förbättra kommunikation, marknadsföring och tjänster samt hantera kampanjer, kontakter och transaktioner.


4. samla in och hantera kundnöjdhetsinformation och feedback från kunderna


5. utföra marknadsundersökningar och enkätundersökningar.

För hantering av personuppgifter kanske externa tjänstleverantörer anlitas.

Innehåll i registret


Registret innehåller följande kundinformation:


1. Personuppgifter (namn, organisation och befattning/titel, organisationens kontaktinformation, faktureringsinformation, telefonnummer, e-postadress)


2. Marknadsföringstillstånd och -restriktioner


3. Information med koppling till direktmarknadsföring och kundkommunikation (t.ex. rörande nyhetsbrevprenumerationer, kampanjkontakter, bransch osv.)


4. Registreringsdatum


5. Annan information för att uppfylla syftet med registret

Vanliga informationskällor


Kundinformation samlas in främst från kunderna själva när kundrelationen inleds, men även från andra personer, via digital registrering samt kontakt-, beställnings- och kampanjformulär eller liknande.

Vem delges data, och överför vi data till platser/parter utanför EU eller EES?


Vi låter inte externa parter ta del av informationen i registret, såvida det inte krävs som följd av avtal, medgivande eller lagstiftning. Som del av vår verksamhet kanske vi överför personuppgifter till platser/parter utanför EU/EES. Vissa av de molntjänster som vi använder är placerade utanför EU.


Vi bearbetar informationen själva, men använder även underleverantörer som bearbetar personuppgifter för vår räkning. Vi har outsourcat vår IT-hantering till en extern tjänstleverantör, som äger de servrar där personuppgifterna lagras.

Som del av vår verksamhet kanske vi överför personuppgifter till platser/parter utanför EU/EES. Om vi gör det säkerställer vi att de ifrågavarande personuppgifterna skyddas i enlighet med aktuell sekretesslagstiftning.

Inspektera data


Som datasubjekt har du rätt att få veta vilka av dina personuppgifter som lagras i vårt register. Du har också rätt att ta tillbaka ditt medgivande, och rätt att få dina data överflyttade. Alla förfrågningar rörande det här området ska ske skriftligen och skickas till den adress som anges i sektionen ”Dataskyddsansvarig person” ovan. Innan information lämnas ut, ska den registrerade personen styrka sin identitet genom att uppvisa fotolegitimation. Det kan finnas juridiska skäl till att förvägra datasubjektet möjlighet att inspektera information.


Korrigera data


I den utsträckning som den registrerade personen eller användaren kan agera för egen räkning, måste personen – efter att ha blivit informerad om eventuella fel, eller efter att själv ha upptäckt eventuella fel – korrigera, avlägsna eller komplettera felaktig eller inaktuell information som är lagrad i registret. Detta ska ske utan onödigt dröjsmål. I den utsträckning som den registrerade personen inte kan eller har möjlighet att korrigera informationen själv, ska en korrigeringsbegäran göras. Begäran ska ha formen av ett undertecknat dokument som skickas till den som är dataskyddsansvarig och ombesörjer korrigeringar. Fotolegitimation ska användas, om identiteten måste styrkas innan informationen tas bort eller korrigeras.

 

Borttagning av data


Information kan tas bort om personen begär det eller på grund av att kundrelationen med personen upphör.
Personuppgifter kan tas bort på begäran eller på grund av att kundrelationen avslutas.

Rätt att förbjuda


Kunden kan ge sitt godkännande till att Genano använder direktmarknadsföring i enlighet med paragraf 26 i sekretesslagen, eller så kan kunden förbjuda att personuppgifter hanteras för direktmarknadsföring, i enlighet med paragraf 30 i personuppgiftslagen.

Kunden kan godkänna direktmarknadsföring för olika kanaler (mobiltelefon, e-post). Kunden kan förbjuda direktmarknadsföring för olika kanaler (mobiltelefon, e-post), förbjuda marknadsundersökningar och förbjuda att personuppgifter används för marknadsföringsaktiviteter.


Förbudsrätten omfattar inte kundkommunikation, service eller försäljningskampanjer eller marknadsföring som är del av kundrelationen. Om kunden inte ger sitt samtycke och aktiverar alla förbud, skickas endast information som rör utförandet av tjänster och hantering av kundrelationen.

 

Medgivanden och förbud kan göras skriftligen, i ett dokument som skickas till:
Genano Oy
Metsänneidonkuja 6
02130 Esbo, Finland

Principer för dataskydd


Personuppgifter hålls konfidentiella och skyddas mot obehörig åtkomst och hantering. Endast Genanos personal, eller betrodda tjänstleverantörer som hanterar eller utvecklar lösningen, har åtkomstbehörighet till registret. Datorer och mobila enheter som har åtkomst till registret, skyddas med personliga lösenord och finns endast på bevakade och låsta platser.
Genano.com skyddas med ett SSL-certifikat, vilket gör det säkert att använda och ange information på webbplatsen.
Om det förekommer tryckt information, förvaras den inlåst på platser som endast personer med särskild behörighet har tillgång till. Endast personer som identifierar sig med användarnamn och lösenord har tillgång till digitalt material. Det finns olika behörighetsnivåer för åtkomst av informationen, och varje användare tilldelas den behörighetsnivå som krävs för att kunna utföra relevanta arbetsuppgifter, dock i regel en så låg behörighetsnivå som möjligt.

 

Länkar och cookies


Tredjepartswebbplatser

 

Vår webbplats kan innehålla länkar till webbplatser som administreras av tredjeparter. Genano ansvarar inte för innehåll på tredjeparters webbplatser, och inte heller för de sekretesspolicyer som tredjepartswebbplatserna omfattas av. Vi rekommenderar att du noggrant läser igenom sekretesspolicyn för varje webbplats.

Cookies


Cookies används på Genanos webbplats, i syfte att leverera tjänster och underlätta användningen av dem. En cookie är en liten textfil som skickas från webbservern och lagras på användarens hårddisk, så att användaren kan kännas igen. I textfilen lagras en liten mängd information som webbservern kan avläsa nästa gång som användaren besöker webbplatsen.

 

Genom att besöka webbplatsen godkänner du att cookies används.

 

Detta dokument är en giltig sekretesspolicy. Vi kontrollerar och uppdaterar den regelbundet.

 

Sammanställningsdatum: 2019-03-19