<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1843732482513221&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Så förstör man luftföroreningar från industriella processer

Nationella tillsynsmyndigheter bevakar och sätter upp regler för utsläpp av luftföroreningar. Reglerna baseras på internationella avtal.

Reglerna för utsläpp av toxiska luftföroreningar utgår från en offentlig lista med olika kategorier av utsläppskällor. Toxiska luftföroreningar är till exempel kvicksilver, polyklorerade bifenyler (PCB:er), bensen och flyktiga organiska föreningar (VOC:er). Industriell verksamhet bär ansvaret för en stor del av luftföroreningarna i vår atmosfär. Därför har EPA (Environmental Protection Agency, miljöskyddsmyndigheten i USA) och Europeiska miljöbyrån (EEA) etablerat strikta regler som färgtillverkare och andra aktörer måste följa. I sådana regler ställs ofta som krav att de farliga ämnena måste förstöras innan de släpps ut i atmosfären, och i vissa avsnitt beskrivs de bästa metoderna för att åstadkomma sådan förstöring.

Vad är ”skadliga luftföroreningar”?

Skadliga luftföroreningar är, enkelt beskrivet, giftiga ämnen som är kända för att orsaka, eller misstänks kunna orsaka, cancer och/eller andra hälsoproblem. Sådana farliga ämnen eller föreningar kan komma från många olika källor, men industrianläggningar är en av de vanligaste.

Hälsoeffekter av farliga luftföroreningar

Forskningen visar att luftföroreningar kan vara skadliga för människors hälsa, och att industriell verksamhet, exempelvis färgtillverkning, är en bidragande orsak till hälsoproblem. Några av de negativa effekter som förknippas med ökad exponering för luftföroreningar är: ökad risk för cancer, skador på immunsystemet, försämrad fertilitet, neurologiska problem och problem med andningsvägarna.

Därför är katalytisk oxidation en perfekt lösning

Katalytisk oxidation är en perfekt teknik för verksamheter som släpper ut stora mängder skadliga luftföroreningar vid relativt låga temperaturer. Ädelmetallkatalysatorer kombineras med förhöjda temperaturer, för att förstöra de skadliga ämnena och bryta ner dem till ofarliga biprodukter innan de släpps ut i luften. Med katalytisk oxidation – en destruerande reningsmetod – sker förbränningen vid lägre temperaturer än med termisk oxidation. Detta tack vare katalysatorn i brännkammaren och en värmeväxlare som använder den renade utsläppsluften för att värma den inkommande luften. Katalytisk oxidation kan användas för alla processer som avger flyktiga organiska föreningar (VOC). Det finns många typer av sådana processer, men mestadels ingår de i industrisegmentet.

Industriella applikationer som är bäst lämpade för katalytisk oxidation är färg-, tryck-, beläggnings- och lamineringsapplikationer.

Ladda ned en kostnadsfri vägledning, Så minskar du VOC-utsläppen