<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1843732482513221&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Finsk forskargrupp bland de första i världen att varna för att Covid-19 är en luftburen smitta

 

I en artikel i den finländska dagstidningen Helsingin Sanomat* beskrivs det intensiva arbete som en forskargrupp i Finland inledde i början av 2020. Ett 30-tal forskare gick samman för att undersöka om Covid-19 kunde spridas som en luftburen smitta. Vid den här tiden var den allmänna uppfattningen att viruset spreds som en droppsmitta. Inte minst i Sverige har det också varit den allmänna uppfattningen i myndigheternas kommunikation om lämpliga skyddsåtgärder. God handhygien, noggranna städrutiner och socialt avstånd har varit centrala budskap från exempelvis Folkhälsomyndigheten.

 

Efter ett par månader hade forskargruppen i Finland kommit fram till ett resultat. De hade länge misstänkt att viruset kunde spridas som en luftburen smitta via små aerosolpartiklar som personer släpper ut via luftvägarna och som kan sväva i luften under flera timmar. De observationer som forskarna gjorde betecknades som ett paradigmskifte när det gäller synen på smittspridning. Man drog en parallell till bland annat tuberkulos och mässling där det tog en tid innan uppfattningen om hur smittspridning sker förändrades.

 

I början av Coronapandemin fanns det experter som menade att användningen av ansiktsmasker inte var verkningsfullt. Den uppfattningen vara inte heller ovanlig i Sverige. Eftersom forskningsresultaten som den finska forskargruppen kom fram till så tydligt visade att coronaviruset sprids som en luftburen smitta ville man förändra synen på vilka skyddsåtgärder som är mest effektiva. Ett exempel är att man lyfte fram vikten av att använda ansiktsmasker och man betonade också vikten av god lufthygien.

 

Riktad lufthygien minskar viruskoncentrationer i inomhusluften

 

Forskningsresultaten från de finska forskarna följdes av hundratals studier runt om i världen som kom fram till samma resultat: Covid-19 är en luftburen smitta. Under våren 2021 redogjorde den medicinska tidskriften Lancet för ett 10-tal argument om varför svävande viruspartiklar av luften är den vanligaste orsaken till smittspridning. Senare under året började också de allmänna riktlinjerna för begränsning av smittspridning att förändras runt om i världen. Detta gäller också Sverige.

 

De finländska forskarna är eniga om att risken för luftburen smittspridning kan reduceras med rätt åtgärder och ett exempel är genom förbättring av lufthygienen inomhus. Med lufthygien avses att viruskoncentrationer i inomhus kan reduceras genom effektiv ventilation och luftrening. Denna kombination sammanfattas med begreppet ”riktad lufthygien”.

 

Peter Christiansen som är skandinavisk försäljningsdirektör på Genano AB är glad för att forskarna lyfter fram lufthygien som begrepp, och att även luftrening betecknas som en viktig smittskyddsåtgärd tillsammans med ventilation.

”Vi har arbetet länge med att betona vikten av luftrening och ser väldigt positivt på det intensiva arbete som utförts av den finska forskargruppen. Jag hoppas och tror att deras forskningsresultat även ska få spridning i Sverige. Samtidigt är det viktigt att vi på Genano nu når ut med information om att det inte är alla luftrenare på marknaden som kan bidra till den lufthygien som forskarna efterlyser. Vår teknisk avdödar virus som sprids i luften och till skillnad mot andra luftrenare klarar Genanos luftrenare av att eliminera de allra minsta och farligaste ultrasmå partiklarna som svävar i luften”.

 

Peter bild Genano

Peter Christiansen, skandinavisk försäljningsdirektör på Genano AB

 

Ville Vuorinen är biträdande professor vid Aalto-universitet i Finland och han menar att kraven på lufthygien där luftrening utgör en viktig del inte ska upphöra när Coronapandemin klingar av och restriktionerna lättar. Hans uppfattning är att riktad lufthygien kommer att spela en viktig roll för att minska smittspridningen av framtida luftburna virussjukdomar.

”Luftburna virussjukdomar kommer inte att försvinna. Det är något vi får leva med och utmaningen blir att på olika sätt göra det säkert för människor att gå till sina arbeten, besöka evenemang och andra offentliga platser”.

Boka in ett möte med mig eller en av mina kollegor så berättar vi mer.

*Källa: Helsingin Sanomat 6.10.2021: Finnish Researchers understood the mechanism of the virus infection.