<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1843732482513221&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Vad kan man göra för att människor ska få ren inomhusluft?

 

Det finns flera sätt att lösa problem med dålig inomhusluft och få bra inomhusluft med hög luftkvalitet. Till det viktigaste hör att ställa höga krav på byggnaders utformning, att välja högkvalitativa byggmaterial och försäkra sig om ett bra utförande. Korrekt ventilationskontroll kan vara en tillräcklig åtgärd för att förbättra inomhusluftens kvalitet, men ibland kan det vara nödvändigt att reparera, renovera eller ersätta material och olika byggnadskonstruktioner. Syrebrist i en inomhusmiljö kan också orsaka symptom som kan tolkas som att det är ett allvarligt problem med inomhusluften.

 

Föroreningar ska avlägsnas innan de sprids

 

Emissioner från människor är inget som går att påverka genom valet av konstruktionsmaterial utan av en adekvat och korrekt ventilation som främst riktas till utrymmen där människor vistas. Ur energisynpunkt är det viktigt att ventilationen anpassas efter det verkliga behovet och att föroreningar avlägsnas innan de hinner spridas i en lokal. Noggrann rengöring är också nödvändigt för att avlägsna damm från ytor där det lätt samlas föroreningar. Damm kan också fungera som grogrund för mikrober. Vid behov kan kemiska ämnen med låga emissioner användas för rengöring och rökning bör ha egna särskilt välventilerade utrymmen, eller förbjudas helt. Att planera tidpunkten för städning är viktigt eftersom luftföroreningarna är som högst i samband med rengöring. Ventilation efter rengöring är nödvändigt, liksom filtrering av dammsugares frånluft. Vid användning av centraldammsugare avlägsnas föroreningarna direkt från ett städat utrymme.

 

Materialvalet har stor betydelse för luftkvaliteten

 

Olika slags byggmaterial och ytbeläggningar har stor betydelse för inomhusluften eftersom de oftast har stor yta. I Finland rekommenderas M1-klassade produkter vid materialval. M1 är en emissionsklassificering av byggnadsmaterial. Dessutom är det viktigt att ta reda på om materialen även kan avge VVOC (högflyktiga organiska föreningar) som inte omfattas av TVOC- eller M1-klassificeringen. I grund och botten är det en bra idé att undvika illaluktande material och material som avger dofter. Under byggskedet är det också viktigt att skydda byggmaterial från regn, fukt och föroreningar. Stor vikt bör också läggas vid att välja rätt typ av kemikalier, såsom lim och färger, i samband med installationsarbeten. Nya material släpper vanligtvis ut förhöjda koncentrationer i luften under några månader varför förbättrad ventilation kan vara motiverad sex månader efter renovering eller färdigställande av en byggnad. Man ska också vara observant på synliga materialfel som kan vara orsakade av bristfällig tillverkning. Det finns exempel på misslyckade kemiska processer som har resulterat i styrenutsläpp.

 

Svårt att avlägsna vissa emissioner med ventilation

 

Mikrober och asbest kan inte avlägsnas från byggnaden genom ventilation vilket gör att renoveringsåtgärder måste övervägas. Det är även möjligt att i vissa fall kapsla in asbest på ett lufttätt sätt. Ett effektivt avlägsnande av vissa störande kemikalier, såsom naftalen och 2-etylhexanol, från inomhusluften enbart med hjälp av ventilation kan vara svårt. Dessa föreningar kan dock bindas till strukturer genom en gastät inkapsling och kan därefter inte försämra inomhusluften. För att förhindra att mineralullsfibrer kommer in i inomhusluften via byggkonstruktioner bör fogarna vara täta och ventilationskanalerna rengöras regelbundet.

 

Föroreningar i uteluften som kommer in i en byggnad kan inte kontrolleras enbart med ventilation. Här ger dock filtrering vanligtvis ett bra resultat. Fina partikelfilter kan ta bort damm och sot från uteluften, men dyrare lösningar som exempelvis aktiva kolfilter, behövs ofta för att avlägsna kolväten och andra VVOC- och VOC-föreningar. Friskluftsventiler bör placeras tillräckligt högt så att risken för att trafikutsläpp och andra föroreningar kommer in i inomhusluften minskar.

 

Lokala luftrenare när det är svårt att få ren inomhusluft

 

Erfarenheten visar dock att det ofta inte går att få tillräckligt ren och hälsosam inomhusluft genom ventilationssystem, även om dessa har integrerade filterlösningar. En effektiv lösning är då mobila luftrenare som exempelvis Genanos lösningar. De kan smidigt placeras ut i större lokaler och mindre rum i det antal som krävs för att svara upp mot kraven på ren luft. Dessa luftrenare kan användas för att effektiv ta bort en mängd olika föroreningar, oönskade partiklar, mikrober, VVOC och VOC.

 

 

Om Ositum Oy och Juhani Kronholm

 

Fil.dr. och laboratoriechef Juhani Kronholm i arbete på Ositums laboratorium i Finland

Fil.dr. Juhani Kronholm, kemist, laboratoriechef, Ositum Oy, Vanda, Finland

 

Juhani Kronholms arbete på Ositum Oy i Vanda inkluderar användning av miljötillämpningar och tekniker för att bestämma inomhusluftens kvalitet (t.ex. VVOC- och VOC-föreningar), materialutsläpp (FLEC-analys) och farliga föreningar (t.ex. PAH, PCB, asbest, metaller). De viktigaste verktygen för bestämning av dessa föreningar är SEM-EDX, TD-GC-MS-, GC-MS- och MP-AES-tekniker. Juhani Kronholm med andra experter i Ositum Oy ansvarar även vidareutveckling av olika tekniker och analysverktyg. Ositum Oy har under 20 år engagerats i mer än 30 000 projekt med koppling till innemiljöproblematik. Företaget har byggt upp en unik databasapplikation för rapportering av analysresultat om bland annat VOC- och VVOC-emissioner. I databasen finns cirka 600 000 registrerade uppgifter som underlättar tolkningen av utförda analyser.