<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1843732482513221&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

4 viktiga ”att tänka på” om smittspridning

 

 

Den 5–7 maj arrangerade Lunds Universitet en digital kurs om hur infektionssjukdomar och virus kan spridas via droppar och aerosoler. Många läkare och sjuksköterskor från bland annat smittskyddsenheter, infektionskliniker och intensivvårdskliniker deltog. Bland deltagarna fanns också leg. sjuksköterska Anna Adamsson från Genano AB.

 

”Kursen var fantastiskt bra. Jag fick svar på många frågor jag haft om smittspridning”, säger Anna.

 

Anna hoppas att det viktiga innehållet även kan bli tillgängligt för exempelvis medicinskt ansvariga sjuksköterskor i kommunerna, samt i andra kommunala verksamheter som t ex skolor.

 

Med sin nya kunskap från kursen vill Anna vill lyfta fram 4 viktiga ”att tänka på” när det gäller smittspridning.

 

1. Viruspartiklar kan sväva i luften upp till 8 timmar

 

De minsta aerosolpartiklarna, som t ex virus, kan hålla sig svävande i upp till åtta timmar. Detta till skillnad mot droppar som också kan definieras som partiklar men som är så stora att de snabbt faller till marken1.

 

”De forskningsrön som idag finns om virus som kan sväva många timmar i luften gör det lättare att förstå den snabba smittspridning som kan ske i lokaler där människor samlas och arbetar”, säger Anna.

 

 

 2. I inomhusluften finns en komplex blandning av partiklar som har stor hälsopåverkan

 

Bakterier, allergener, pollen och virus är bara några exempel. Hur länge partiklarna stannar i luften

och var de slutligen hamnar avgör vilken effekt de får på hälsan och miljön1.

 

3. Det finns ingen skarp gräns mellan droppsmitta och ”luftsmitta” som smittväg

 

Infektionssjukdomar orsakas av bl a bakterier och virus som sprids via en eller flera smittvägar. Spridningen kan via stora droppar, droppsmitta, och som luftsmitta via små droppar. Nyligen har begreppet aerosolsmitta lanserats och som spänner över detta gränsland2

 

4. Samordnade åtgärder där även luftrening ingår ger bra skydd mot smittspridning på skolor, inom äldreomsorgen och på arbetsplatser

 ”Kursen visar hur viktig frågan om smittspridning är i dagens samhälle. Den pågående corona-pandemin har gjort frågan högaktuell, men det handlar också om hur risken för spridning av infektionssjukdomar ska kunna minskas. För att skydda människor i olika inomhusmiljöer krävs det många olika åtgärder. Det gäller inte minst vid risk för luftsmitta. Social distans, visir och munskydd, andningsskydd, bra hygien- och städrutiner samt bra ventilation är några exempel3. En av mina slutsatser från kursen är också att Genanos luftreningsteknik har en given plats i ett bra smittskyddsprogram!”

 

Kontakta gärna Anna för mer information; 073-072 20 85, anna.adamsson@genano.com

 

 

Anna Adamsson_25.2.2021Leg. sjuksköterska Anna Adamsson från Genano AB

 

Referenser:

 

1 Föreläsning: Hur beter sig partiklar i luften? Jakob Löndahl, Assoc. Prof. Lund Universitet

2 Föreläsning: Infektionssjukdomar som sprids via droppar och aerosoler. Carl-Johan Fraenkel, PhD, MD, Lunds Universitet

3 Föreläsning: Filter, andningsskydd och visir. Malin Alsved, PhD, Lunds Universitet