<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1843732482513221&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

När en forskarvärld blir allt mer enig om att covid-19 är ett luftburet virus aktualiseras behovet av säker luft genom luftrening

 

Under det dryga halvår som coronapandemin har härjat över världen har det funnits olika åsikter om covid-19. Är det ett virus som endast smittar genom kontakt och droppar, eller är viruset också luftburet? I början av pandemin var den vanligaste uppfattningen att smittspridningen skedde genom kontakt och droppar. Sedan dess har allt fler forskare övertygats om att det också är ett luftburet virus som finns i små luftburna partiklar, så kallade aerosoler, som sprids i luften.

 

Genom luftrening är det möjligt att minska risken för smittspridning genom att luften effektivt renas från aerosoler. I början av 2020 levererade Genano AB luftrenare till det nya sjukhuset i Wuhan, Kina, för att minska smittspridningen. Genano har också levererat luftrenare till bl.a. sjukhusen i Saudarabien i samband med att MERS-viruset, som är en släkting till Coronaviruset, härjade i landet i 2003. Genano har nu byggt upp en beredskap för att på motsvarande sätt hjälpa företag, kontor, skolor, äldreboenden och många andra verksamheter att genom luftrening minska risken för smittspridning i lokaler där det vistas många människor på begränsade ytor. Vi ser en stor sannolikhet för att Covid-19 inom en snar framtid konstateras vara ett luftburet virus även av svenska myndigheter. Genano har alla de resurser som krävs för att då möta det behov av luftrening som kommer att uppstå.

 

WHO uppmanar länder att beakta covid-19 som ett luftburet virus

 

Finlands största dagstidning, Helsingin Sanomat (HS) hade den 16 juli en utförlig artikel som ytterligare förstärker bilden av en forskarvärld som blir allt mer enig om att covid-19 är ett luftburet virus. I artikeln nämns att Världshälsoorganisationen WHO offentliggjort ett utlåtande där man rekommenderar länder att beakta att Covid-19 kan smitta via luften också på andra platser än i sjukhusmiljö. WHO:s nya ställningstagande bygger bl a på en artikel i British Medical Journal där 200 forskare enats om att luftburna smittor måste tas på allvar. Forskarna pekar på att det finns otaliga mätningar som visar att Coronaviruset kan smitta genom luften genom pyttesmå partiklar när människor andas, pratar och sjunger. De anser alltså att smittan kan överföras även om en person inte hostar, nyser eller snyter sig.

För Finlands motsvarighet till Folkhälsomyndigheten i Sverige, Institutet för hälsa och välfärd (THL), har WHO:s senaste rekommendationer och de nya forskarrönen lett till preciserade anvisningar baserade på risken att covid-19 kan smitta även via luften.

Expertläkaren Emmi Sarvikivi på THL säger i ett uttalande: -”I forskningsförhållanden har vi fått belägg för att coronaviruset kan smitta också via luften dvs i form av små aerosoler”.

 

Trots THL:s nya anvisningar om bl a andningsskydd för sjukvårdspersonal menar den biträdande professorn Ville Vuorinen vid Aalto-universitetet att anvisningarna är bristfälliga och att det krävs noggrannare anvisningar som bl a måste omfatta även ventilationen på skolor och arbetsplatser.

”Var inte rädd, var förberedd” med Ren luft som tjänst från Genano AB

Ville Vuorinens uttalande aktualiserar en fråga som blir högaktuell när svenska arbetsplatser och skolor successivt ska öppna upp igen och många människor ska samlas på begränsade ytor inomhus. Med ett luftburet virus ställs stora krav på arbetsgivare att bygga upp en beredskap som kan minska riskerna för smittspridning. ”Var inte rädd, var förberedd” är också budskapet från oss på Genano AB.

Med Ren luft som tjänst kan vår teknik rena inomhusluften från aerosoler och därmed också kraftigt minska mängden virus i luften. Det finns många exempel på länder och sjukhus som valt Ren luft som tjänst för att minska smittspridning. På samma sätt kan vi rena luften på svenska kontor, industrier, i skolor, på sjukhus, äldreboenden, idrottshallar och många andra platser! ”Var inte rädd, var förberedd”, tillsammans med oss på Genano.

Ta kontakt med någon av våra inomhusmiljöspecialister så kan de berätta mer om hur ni kan säkra inomhusluften med Genano ”Ren luft som tjänst”!