<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1843732482513221&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

God ventilation är inte detsamma som luftrening

I slutet av augusti gick drygt en miljon grundskoleelever och cirka 350 000 gymnasieelever tillbaka till
fysisk undervisning i sina skolor. Alldeles för många av dessa elever fick göra det till skolmiljöer med
skrämmande dålig inomhusluft. I debattartikeln ”Skärp kraven på luftkvalitet i skolan” (införd i
Göteborgs-Posten 5 okt) redovisas en undersökning av luftföroreningar genomförd på en skola i
Stockholm. Alla klassrum hade högre nivåer av ultrafina partiklar (de som är allra farligast för
människan) än WHO:s nivå röd som anses hälsofarlig och där luftrenande åtgärder rekommenderas. I
några klassrum uppmättes nivåer som var upp till tio gånger högre än WHO:s gränsvärden! 


Forskare vill se fler åtgärder för att minska smittspridningen


Under hösten har också branschorganisationen Svensk Ventilation lanserat kampanjen ”Andas
friskt”. Skolorna lyfts fram som ett område där behovet av förbättringar är stort, men man pekar
också på att hur viktigt det är med ren luft på arbetsplatser för att man ska må och prestera bra.
Parallellt med detta har en global forskarvärld under coronapandemin försökt få gehör för att
Covid-19 är en luftburen smitta som kräver kraftfulla åtgärder för att risken för smittspridning ska
reduceras. I Sverige har ansvariga myndigheter pekat på lämpliga smittskyddsåtgärder och en av
dessa är ”god ventilation” och ett bra luftflöde. Samtidigt finns det nya undersökningar som visar att
luftväxlingen (ventilationen) sällan är så bra att den i tillräcklig omfattning avlägsnar virus och
luftföroreningar från inomhusluften.


Säkra arbetsplatser och skolor kräver luftrening


Dåligt ventilerade lokaler? Nej, dåligt luftrenade lokaler är en mer passande beteckning på det som
är ett stort problem på många företag och i skolor. Min förhoppning är att den debatt som pågår om
ventilationens betydelse för luftkvalitet och inte minst minskad smittspridning ska breddas till att
också inkludera luftrening. Det krävs för att målet om trygga och säkra arbetsplatser samt skolmiljöer
ska bli verklighet. Vi kan inte längre acceptera att så mycket som 15 % av landets skolor har dålig
inomhusluft! Inte heller på företag ska man behöva gå till sin arbetsplats och känna oro för att det
kan finnas risk för smitta, eller för att inomhusluften kan innehålla andra föroreningar.


Viktigt att lyfta frågan om vad som är bra luftkvalitet


För lite mer än ett år sedan var det nog inget svenskt företag som ställde sig frågan; hur ska vi minska
smittspridningen på vårt företag? Idag är situationen annorlunda. För att lyckas tror jag att frågan om
trygga arbetsmiljöer med bra luftkvalitet måste lyftas högre upp i företagshierarkierna. Det är viktigt
därför att luftburen smittspridning inte är något som försvinner när coronapandemin är över.
Hur man ska få bra inomhusmiljöer med ren luft kan inte längre vara en fråga bara för
teknikavdelningar, fastighetsansvariga och installationsföretag. Företagsledningar och skolansvariga
måste också engagera sig och lyfta frågan om luftkvalitet mycket högre upp på innemiljöagendan.
Man kan inte längre luta sig tillbaks och tänka att ”det får någon annan lösa”. Det krävs ett bredare
engagemang, en djupare förståelse för inomhusluftens kvalitet och en vilja att åstadkomma
förändring.


Är det dags att tillsätta luftkvalitetschefer?


Kanske är det dags att tillsätta ”luftkvalitetchefer” som lyfter frågorna till ett helikopterperspektiv
och som ansvarar för att driva fram breda helhetslösningar där olika tekniska verktyg samordnas på
ett bättre sätt än idag? Jag är övertygad om att vi befinner oss i ett viktigt paradigmskifte som gör att
det kan bli så. Ett skifte som innebär att gamla tankemönster bryts och att traditionella
föreställningar om vad som skapar bra luftkvalitet (det fixar ventilationen) ersätts av ny kunskap och
krav på åtgärder.

En viktig drivkraft i detta paradigmskifte är den ökade uppmärksamhet som luftkvalitet och ren luft
fått till följd av pandemin och insikten om vad som krävs för att minska risken för luftburen
smittspridning. Detta har skett parallellt med att den dåliga luftkvaliteten i landets skolor återigen
uppmärksammats. Jag ser detta som något positivt och förhoppningsvis går vi mot en framtid där
luftkvalitet och ren luft fortsätter att stå i fokus och väcka engagemang hos många fler. Det kommer
att krävas för att vi ska andas friskt på skolor och arbetsplatser!

Boka in ett möte med mig eller en av mina kollegor så berättar vi mer.