<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1843732482513221&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Luftrening hjälper arbetsgivare halvera sjukfrånvaron

”Inomhusluften är ett arbetsgivaransvar som måste tas på allvar – Ren Luft är en rättighet!”. Citatet är från en artikel för ett par år sedan och det är mer aktuellt idag än någonsin tidigare. Dels som en följd av nya regler från Arbetsmiljöverket, men också som ett resultat av den pågående pandemin. En konsekvens av att alldeles för få arbetsgivare engagerar sig i luftkvalitet och betydelsen av Ren Luft på arbetsplatser är mycket höga kostnader för sjukfrånvaro. Föräldrar måste vara hemma med sjuka barn, men kostnaderna blir också kännbara för många arbetsgivare på andra sätt. Sjuklön ska betalas, vikarier ska tillsättas och de som arbetar får mer att göra då de ska täcka upp för en kollega som är frånvarande. Vad kan då en arbetsgivare göra för att reducera sjuktalen?

Daniel BengtssonSjukfrånvaron som högst under vinterhalvåret

Vi ska i några artiklar visa hur luftrening kraftigt kan sänka sjukfrånvaron på arbetsplatser. En av landets största arbetsplatser är skolorna. I en publikation från Riksdagens granskningsutskott beskrivs inomhusluftsproblemen på förskolor, grundskolor och gymnasier. Man konstaterar att 2/3 av skolorna har inomhusluftsproblem. Drygt 80 % av dessa har otillräcklig ventilation, 55 % fukt- och vattenskador och cirka 30 % har föroreningar in inomhusluften som medför hälsorisker.

Problembilden för skolorna växer och sjukfrånvaron skjuter i höjden under vinterhalvåret. Förkylning, influensa och magsjuka är ofta en orsak till hög sjukfrånvaro, och det gäller också på andra arbetsplatser än skolorna. Till detta kommer den snabba smittspridningen som följt under Coronapandemin. 

 

Viktigt att välja rätt typ av luftreningsteknik

   

Under årets mörka månader vädras det betydligt mindre då det blir för kallt att hålla fönster öppna.  Effekten blir att virus och bakterier frodas i gemensamma utrymmen och smittorisken är uppenbar. På förskolor, i skolsalar, väntrum, undersökningsrum, personalrum, kontorslandskap och andra gemensamma ytor där många personer samlas på begränsad yta sprids smitta blixtsnabbt. 

Detta kan förhindras genom luftrening, men Daniel Bengtsson som är inomhusmiljöspecialist på Genano betonar hur viktigt det är att välja rätt typ av luftrenare när ambitionen är att minska risken för smittspridning.

 

  • För att säkert avdöda virus och bakterier så använder våra luftrenare en elektrostatisk rening, till skillnad från HEPA-filter där virus förväntas självdö på filtret, säger Daniel.

 

En hög sjukfrånvaro kan också orsakas av att inomhusluften innehåller oönskade och ohälsosamma partiklar till följd av t ex fukt- och vattenskador.  OBO – Ospecificerad Byggnadsrelaterad Ohälsa – är ett alltför vanligt problem hos svenska skolor, men det finns också på andra arbetsplatser. Även dessa problem kan reduceras eller elimineras med hjälp av Genanos luftrening. 

 

Halverad sjukfrånvaro jämfört med liknande verksamheter 

 

Daniel tar ett konkret exempel i form av en verksamhet där Genanos luftrenare snabbt förbättrade inomhusluften, och han kan berätta om en mycket positiv effekt när det gäller sjukfrånvaron.

 

  • Vi fick möjlighet att göra en jämförelse mellan den verksamhet vi hjälpte och tre andra verksamheter. Verksamheterna hade liknande storlek och likvärdiga ventilationsaggregat. Siffrorna visade tydligt att sjukfrånvaron i verksamheten med luftrening bara var hälften jämfört med de andra verksamheterna. Att luftreningen blev en bra lösning på OBO-problemen är givetvis glädjande och den sänkta sjukdomsfrånvaron var en positiv sidoeffekt. Det är en tydlig indikation om den betydelse luftreningen har för att skapa ett bra inomhusklimat för alla som vistas i fastigheten, säger Daniel.

 

Många förskolor i tillfälliga baracker

 

Förskolor är en tuff arbetsmiljö och förskolelärare är en yrkesgrupp som i många år haft en hög sjukfrånvaro. Siffrorna ökar också och har i en forskningsrapport från Malmö Högskola beskrivits som alarmerande. Den höga sjukfrånvaron anses vara en kombination av många olika faktorer och där den fysiska arbetsmiljön är en. 

Allt större barngrupper har också resulterat i att många kommuner har brist på bra lokaler och tvingas bedriva förskoleverksamhet i tillfälliga och många gånger begagnade baracker. Det är svårt att erbjuda personal och barn en bra inomhusluft i sådana lokaler, och Daniel Bengtsson vill öka kunskapen om hur arbetsgivare genom luftrening snabbt kan förbättra luftkvaliteten.    

Landets förskolor är ett exempel på en ofta utsatt arbetsmiljö med dålig inomhusluft. Vi vill visa hur vi med vår lösning Genano Ren Luft som Tjänst® kan bidra till att skapa en bättre arbetsmiljö som i vissa fall kraftigt sänker sjuktalen och minimerar de problem som dålig luft orsakar.  Därför kommer vi i en serie artiklar visa hur vi kan hjälpa arbetsgivare att ta sitt ansvar för inomhusluften. Att verkligen ta det ansvaret är något som måste prioriteras under den pågående Coronapandemin, men också för att förhindra luftburen spridning av andra virussjukdomar. Olika virus är något vi alltid kommer att få leva med!

Boka in ett möte med mig eller en av mina kollegor så berättar vi mer.