<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1843732482513221&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Hur kan vi tillsammans minska smittspridning och eliminera infektioner?

 

Forskningsinstitutet VTT i Finland har genomfört tester av två luftrenare från det Genano. Luftrenarna har en patenterad teknologi med en reningsprocess i flera steg som skiljer sig från konventionella luftrenare där partiklar fångas upp av bl.a. HEPA-filter. Testerna visar att luftrenarna från Genano mycket effektivt eliminerar luftburna mikroorganismer som t.ex. olika virus, bakterier och mögelsporer.

”Genom VTT:s tester har vi fått en bekräftelse på hur effektiv vår reningsteknologi är när det gäller att eliminera luftburna aerosoler som kan vara en smittväg för virus som t ex SARS-CoV-2. Detta är viktigt för alla som ska fatta beslut om luftrening då vår teknik kan bidra till en minskad risk för smittspridning inom exempelvis sjukvården, skolor, arbetsplatser och äldreomsorgen. VTT:s rapport visar att luftrening bör ses som ett betydelsefullt komplement till Folkhälsomyndigetens och WHO:s skyddsanvisningar. Vi menar att alla tillgängliga åtgärder bör genomföras för att minska smittspridningen och luftrening med vår teknik är en mycket effektiv åtgärd”, säger Genanos nordiska försäljningsdirektör Peter Christiansen. 

 

VTT är en av Europas ledande forskningsinstitutioner och det icke vinstdrivande institutet ägs av den finska staten. Institutets uppgift är att främja användningen av forskningsresultat och tekniska innovationer med målet att bidra till hållbar tillväxt för företag och samhälle. VTT etablerades 1942 och har idag drygt 2 100 anställda som till sitt förfogande har ett antal unika FoU-faciliteter. VTT kunde under trygga former inte genomföra sina tester av luftrenarna genom att använda coronaviruset SARS-CoV-2. Man använda istället ett surrogat i form av Escheria virus MS2 (bakteriofag) som har egenskaper jämförbara med corona- och norovirus.

 

Luftrenare har hjälpt sjukhus i Kina att minska risken för smittspridning

 

I början av 2020 fick Genano i uppdrag av hälsomyndigheter i Kina att leverera luftrenare till ett flertal kinesiska sjukhus där särskilda avdelningar byggts för vård av coronapatienter.

 

För några år sedan fick Genano i uppdrag att installera luftrenare på stora sjukhus i Saudiarabien under MERS-epidemin. Syftet med installationerna var även där att reducera risken för smiddspridning inom sjukhusen.

Om Genano 

 

Genano Oy grundades 1999 och är verksamt i ett 30-tal länder bl a Sverige. Företagets reningsteknologi är patenterad. Principen är att oren luft med exempelvis viruspartiklar sugs in i en uppsamlingskammare. Partiklarna laddas inuti kammaren och de fastnar sedan på en laddad uppsamlingsyta. Den partikelrenade luftströmmen leds sedan vidare genom ett kolfilter som tar bort gasformiga emissioner och även absorberar den ozon som bildas under reningsprocessen.

 

När luften lämnar luftrenaren är den fri från partiklar, mikroorganismer och gasformiga emissioner inklusive ozon. Genanos luftrenare cirkulerar luften flera gånger i timmen vilket bidrar till en hög kvalitet på inomhusluften. Genanoteknologin skiljer sig från traditionella luftrenare på marknaden där partiklar fångas upp med ett mekaniskt HEPA-filter. Nackdelen med luftrenare utrustade med HEPA-filter är att partikelfiltreringsförmågan successivt försämras med tiden. Det i sin tur leder till att dessa luftrenare kräver kontinuerliga filterbyten. En nackdel är också att virus och bakterier kan leva kvar i HEPA-filtret under lång tid vilket kan utgöra en risk för smittspridning i den omgivande miljön.

 

Vill Ni veta vad Genano Ren Luft som Tjänst® kan göra för Er inomhusluft i t ex skolor, på äldreboenden, vårdmottagningar, idrottslokaler eller i andra fastigheter med kommunal, offentlig eller privat verksamhet? Finns det tecken på ohälsa och oro hos medarbetarna?

 

Ta då kontakt med någon av inomhusmiljöspecialisterna hos Genano AB