<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1843732482513221&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Hur skulle du investera din hemkommuns pengar för att lösa problem med inomhusluften?

 

Under den senaste tiden har vi läst och hört i media om de ekonomiska utmaningarna för de svenska kommunerna. En bidragande faktor som lyfts fram den senaste tiden är den ökande kostnadsbördan samt den allt äldre befolkningen och utflyttning till tillväxtkommuner. Detta innebär att kommunernas allt mindre resurser måste användas ännu smartare för att undvika jobbiga nedskärningar inom de kommunala kärnverksamheterna så som skola, vård och omsorg.

Metoder för att uppnå besparingar efterlyses på bred front.

 

Till grund för problemen ligger fastigheternas ålder och otillräckliga investeringar

 

Samtidigt skrivs det flitigt i media om problem med inomhusluften i vårt lands kommunala skolor och förskolor, samt i byggnadsbeståndet. Otillräckliga investeringar och åldrande byggnader kan vara en betydande orsak för problem med inomhusluft.

 Den enorma renoveringsskulden i våra kommuner är en av de stora framtida utmaningarna. Beaktande av problemen med inomhusluft på strategisk nivå, skulle innebära fungerande hanteringsprocesser för inomhusluftproblem och bättre hantering av inomhusluftsituationen. Många större kommuner och städer har redan någon slags metod för att hantera sina inomhusluftproblem, men i många mindre kommuner kan expertisen i dessa frågor vara väldigt liten.  

 

Människors hälsa och budgeten i vågskålen

 

Det finns ett direkt samband mellan hälsa och budget – den krympande kommunala ekonomin. På grund av ekonomin måste renoveringarna periodiseras för kommande år, men samtidigt måste man omedelbart flytta personerna som lider av problemen till friska utrymmen. I många kommuner överskrider kostnadsberäkningen för de nödvändiga renoveringsåtgärderna de reserverade anslagen i budgeten flera gånger om. Man hamnar i en situation där människors nuvarande och framtida hälsa samt de  knappa ekonomiska resurserna  ligger i vågskålen. För att svara på dessa utmaningar borde man efterlysa smarta åtgärder som löser så många av problemen som möjligt utan betydande tilläggskostnader, eller som till och med skapar besparingar. Finns det en lösning på dessa utmaning? 

 

  • En vanlig lösning är evakueringslokaler. Har kommunen friska alternativa utrymmen är detta givetvis en bra lösning. Detta är dock allmänt förknippat med utmaningar – är utrymmena ändamålsenliga och hur sköts t.ex. skoltransport till en ny lokal som eventuellt finns på längre avstånd från den nuvarande lokalen? Det finns även ett vinstkrav på det alternativa utrymmet, vilket innebär en extra utgift för kommunen i form av hyra.

 

  • Ett annat alternativ är paviljonger, s.k. baracker, som används allmänt inom undervisningsväsendet. Dessa placeras vanligtvis på skolgården, oftast på idrottsplanen. Barackerna är vanligtvis friska, men utrymmena är inte ändamålsenliga – allmänna problem är trångboddhet och låg rumshöjd. Även anordnade av måltider och organisering av specialutrymmen för gymnastik samt annan undervisningsverksamhet som kräver specialutrymmen skapar utmaningar. Hälsovårdens behov kan sällan tillfredsställas med baracker. Baracklösningar blir en utgift i form av hyra, som vanligtvis är högre än normal lokalhyra per kvadratmeter.

 

  • Ett tredje sätt är att flytta personer med symtom till andra utrymmen – då löser man endast en del av problemet. Evakueringslokaler krävs dock för de personer som flyttas, verksamheten splittras och behovet av tilläggsresurser för transport och specialarrangemang kostar pengar.

 

  • En fjärde lösning är luftrenare. Med luftrenare kan man filtrera bort skadliga ämnen och gaser ur inomhusluften. Detta innebär att kostnaderna vanligtvis blir betydligt lägre än för evakueringslokaler eller baracker. Slutresultatet blir att verksamheten kan fortsätta i ändamålsenliga friska lokaler, även i de fastigheter där man upptäckt och konstaterat inomhusluftproblem. Det finns inomhusluftfilter av varierande kvalitet och all teknologi och utrustning klarar inte av de mest utmanande objekten. Ofta är inomhusluftproblem även helhetsfaktorer, som inte kan elimineras med luftrenare som endast har effekt på en viss riskfaktor.

 

Genano erbjuder sund rengjord luft

 

Genano-tekniken är en patenterad finländsk luftrengöringsteknik som används i stor omfattning internationellt, bland annat i de krävande förhållandena inom hälsovård. Genano erbjuder luftrenare i nanoklass varvid serviceprincipen är användning i kommuner och städer, som endast betalar för nåbara resultat som man på förhand avtalat om.

 

Genano agerar helhetsmässigt och skyddar hela fastigheten på en gång och debiteringen sker månatligen antingen med ett flexibelt hyresavtal eller med ett fast tidsbundet avtal. Vår tjänst är en helhetslösning för inomhusluftproblem: kartläggning, dimensionering, mätning och uppföljning samt säkerställande av resultaten.

 

Genano-luftrenarna skiljer sig från många andra luftrenare genom att de filtrerar upp till 3 nanometer stora partiklar ur luften, dvs. de allra farligaste partiklarna för människan. Samtidigt eliminerar Genano till skillnad från övriga luftrenare all organisk materia och filtrerar bort skadliga gasföreningar ur andningsluften. Vid flera objekt har man konstaterat att Genano-inomhusluftrenarna har gett önskade resultat – detta ger vi även en garanti för.

 

Hur skulle du investera din hemkommuns pengar på ett smartare sätt för att lösa problem med inomhusluften? 

 

Vet du vad bra inomhusluft kvalitet egentligen betyder?