<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1843732482513221&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Larmen från skolorna visar hur viktigt det är förstärka smittskyddet med luftrening

 

”Masslarm från skolan - tusentals anmälningar om Corona”, var rubriken på en artikel i tidningen Aftonbladet den 19 april. I artikeln konstateras att flest anmälningar om coronatillbud till Arbetsmiljöverket kommer från för- och grundskolor, och antalet anmälningar är långt fler än från vårdsektorn. Totalt har mer än 7 100 anmälningar lämnats in från skolor runt om i landet under det första kvartalet 2021. För många rektorer och skolledare finns det säkert en frustration över att inte kunna bedriva en helt smittsäker verksamhet.

En sektionschef på Arbetsmiljöverket säger i ett uttalande; ” Vi får bilden att de som sitter som rektorer känner sig maktlösa över vad de kan vidta för åtgärder. De kanske inte har alla verktyg som skulle behövas”.

 

Men, det finns ett verktyg som är mycket effektivt för att förebygga risken för smittspridning, och det är Genanos luftrenare som kan komplettera många andra åtgärder som t ex handhygien, största möjliga avstånd, avtorkning av ytor och munskydd.

 

Vi ska i den här artikeln förklara lite om varför Genanos patenterade luftreningsteknik kan fylla en mycket viktig funktion och ge skolor ett starkt skydd under pandemin. Sedan 2011 har Genano AB funnits på svenska marknaden och bl a hjälpt många kommuner att lösa problem med dålig inomhusluft och Ospecificerad Byggnadsrelaterad Ohälsa (OBO) i ett stort antal skolor. Nu står vi inför en ny utmaning: att snabbt sprida information hur vår luftrenare även kan förebygga risken för smittspridning! Luftrenarna utgör en central komponent i vår helhetslösning Genano Ren Luft som Tjänst®.

 

Luftsmitta är den okända smittorisken

 

För att förstå varför det är viktigt med luftrening måste man förstå hur Covid-19 kan spridas och smitta i olika skolmiljöer. Den norska tidningen Verdens Gang (VG) hade i slutet av mars en artikel med rubriken ”Den okända smittorisken”. Tidningen skriver att vi under det senaste året har fått lära oss att sprita händerna, torka av ytor och undgå smitta så länge vi håller avstånd.

 

Sedan konstateras att: ”Men det finns en smittväg som inte bryr sig om det rekommenderade avståndet på två meter. Fler och fler forskningsrapporter pekar på luftsmitta via aerosoler som en viktig smittspridning som tillägg till droppsmitta”.

 

I motsats till droppar kan aerosoler hålla sig svävande i timmar och spridas på stora avstånd och smitta från ett rum till ett annat, eller från en våning till en annan. Aerosoler kan ses som ett osynligt ”moln” som lägger sig sakta. Om en smittad person är i ett rum länge utan ventilation, eller med bristfällig ventilation, kommer det att samlas många aerosoler i luften från den personen. Aerosoler bildas till exempel när man pratar, hostar och nyser. I artikeln nämns också Professor Jose L. Jimenez vid universitetet i Colorado som forskar om corona-luftsmitta. Han har länge menat att luftsmitta spelar en mycket viktigare roll i smittspridningen än droppsmitta, och att officiella hälsoaktörer inte tar luftsmitta tillräckligt allvarligt. Jimenez har också med en modell visat hur fem personer i ett rum med dålig ventilation, där en sjätte är smittad, efter några timmar kommer att bli smittade oavsett om de har hållit rekommenderade avstånd till varandra.

 

I skollokaler med bristande ventilation finns stora mängder viruspartiklar kvar i luften

 

Risken för luftsmitta har också tagits upp vid ett seminarium där en företrädare för Branschorganisa-tionen Svensk Ventilation pekar på ett stort problem som också omfattar skolorna:

”Större partiklar faller ned, medan de små partiklarna svävar runt i luften och till slut fyller ett rum. Med bra ventilation späds antalet partiklar ut vilket minskar smittspridningen. Tyvärr är luftflödet ofta för dåligt vilket gör att partikelmängden inte späds ut och därmed finns smittrisken kvar”.

 

Denna risk kan kraftigt reduceras, eller helt elimineras, med hjälp av Genanos luftrenare som på några få timmar kan avdöda de viruspartiklar som ventilationen inte klarar av att avlägsna. Hans-Olof Backberg som är inomhusmiljöspecialist på Genano AB konstaterar att allt fler forskare pekar på risken med luftsmitta, och att många också inser att ventilationen inte ensamt kan ge tillräckligt smittskydd.

 

hans-olof backbergHans-Olof Backberg, inomhusmiljöspecialist på Genano AB

”Att enbart titta till fungerande och rätt dimensionerad ventilation medför att bästa möjliga skydd i skolan ej nås. För att följa råden från Folkhälsomyndigheten på bästa sätt behöver skolans lokaler även förses med effektiv luftrening i form mobila luftrenare som avdödar virus och bakterier. Så fungerar Genanos luftrenare till skillnad från luftrenare med t ex HEPA-filter som enbart samlar upp virus och bakterier utan avdödning med risk för ökad smittspridning när det är dags för filterbyte . Skolan är vår största arbetsplats och där läggs grunden till morgondagens samhälle. Därför bör investering i effektiv luftrening vara en självklarhet”, säger Hans-Olof.

 

Så här avdödar Genanos luftrenare viruspartiklar

 

Grundprincipen för Genanos luftrenare är en elektrisk högspänningsprocess som avdödar bl a virus och bakterier. Viruspartiklar som t ex coronaviruset blir negativt laddade och fastnar på en positivt laddad yta inne i en uppsamlingskammare och blir kvar där som dött organiskt avfall.    

 

Här skiljer sig Genanos teknik helt från luftrenare med filterlösningar, t ex HEPA-filter, där partiklar och mikrober finns kvar som levande material i filtret. Det innebär att det vid filterbyten finns en risk för exempelvis smittspridning om virus skulle ha fångar upp av filtret. Ett HEPA-filter måste också hanteras som ett riskavfall medan Genanos luftrenare har en helt automatisk rengöringsfunktion.

 

Viktigt att tänka på är också att luftrenare med HEPA-filter inte ger ett bra skydd mot smittspridning då de inte tillräckligt effektivt renar luften från viruspartiklar. Genanos reningsteknologi klarar av att rena luften från partiklar i nanostorlek medan luftrenare med filter som HEPA endast filtrerar bort betydligt större partiklar. Reningseffektiviteten hos Genanos luftrenare, bl a när det gäller coronaviruset, har också bekräftats i tester utförda av det det finländska forskningsinstitutet VTT. VTT:s testrapport finns att ladda ner här: https://www.genano.com/se/vtt

 

Kontakta gärna någon av Genanos inomhusmiljöspecialister för mer information om hur våra luftrenare kan förebygga risken för smittspridning på er skola, precis så som Språkskolan i Upplands Väsby har gjort!

 

Kontakta oss!