<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1843732482513221&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Vad andas vi i innomhusluften och hur kan vi skydda oss från partiklar?

 

Luften vi andas inehåller massor av olika och olikstora partiklar, varav det för ögat osynliga aldra minsta partiklarna är för vår hälsa de farligaste. Man uppskattar att de ultrafina partiklarna orsakar i Finland årligen ca. 2000 dödsfall. Antalet mindre alvarliga symptom är mångdubbelt, berättar dosent Raimo o. Salonen, överläkare på avdelingen för miljöhälsa på den finska arbetshälsomyndigheten THL.

 

Mekaniska partiklar, finpartiklar och ultrafinpartiklar – hur påverkar de oss?

 

Under de senaste åren har vi fått mycket ny forskningsdata om partiklarna sannolika påverkningsmekanismer. Men de olika mekanismernas detaljer och relativa betydelse känner vi inte ännu till exakt. Partiklarnas påverkan sprids via andningsluften till vårt blodomlopp och hjärta. Detta sker på sannolika grunder via infektioner och vårt autonoma nervsystem.

 

De mekaniska partiklarana är till sin aerodynamiska diameter större än > 2,5 mikrometer (μm) stora partiklar, som påverkar människans hälsa främst fysikalist, inte kemikaliskt. De största partiklarana såsom gatudamm (4.7–10.0 µm) stannar i näsan och svalget, och kan inte tränga in och skada lungan. De större mekaniska partiklarna avlägsnas i normala fall då vi hostar, nyser eller snyter oss.

 

Finpartiklarna är till sin aerodynamiska storlek mindre än < 2.5 mikrometer (μm) i diameter, i luften fritt flygande fasta partiklar. Dessa är farliga för vår hälsa då de tränger in via andningsluften i våra lungartärer, därifrån de avlägsnas långsamt. Dessa finpartiklar har sitt ursprung främst i tobaksrök, trafiken och läckor i byggnadskonstruktioner. Även virus och bakteriar hör till denna storleksklass. Vi utsätts för finpartiklar främst inomhus, fastän de främsta källorna till dessa befinner sig utomhus.

 

De ultrafina partiklaran är till sin aerodynamiska storlek mindre än < 1.0 mikrometer (μm) i diameter varande i luften flygande fasta fria partiklar. Dessa kan tränga direkt in i vårt blodomlopp och orsaka på så sätt långvaraiga allvarliga sjukdomar.

 

Hur man skyddar sig från partiklar I luften

 

Man kan minska antalet mekaniska-, fin- och ultrafinpartiklar på enkla sätt, med hjälp av att man filtrerar den utifrån strömmande luften effektivt, samt med hjälp av att även filtrera inomhusluften. Gällande byggnadsbestämmelser förutsätter filtrering av inloppsluften enligt den nya standarden SFS-EN ISO 16890. Även denna filteringsgrad avlägsnar inte de ultrafina partiklarna. Det bästa slutresultatet nås via en kombination och samverkan av filterard inloppsluft samt en för ändamålet menad effektiv luftrenare.

 

Luftrenarnas funktionsprincip kan delas i två olika kategorier:

 

  • Fiber- och HEPA-filter dvs. luftrenare som fungerar med bakteriologiska filter
  • Luftrenare som fungerar med elektrisk filtrering.

 

Den överlägsna reningsgraden hos elektriska filter bygger på att det elektriska filtret eliminerar allt levande materia så som bakterier och virus

 

Luftrenare som fungerar med fiber- eller HEPA filter använder sig ava samma filter som används I ventilationsmaskiner som filtererar den inkomande uteluften. Fiber- och HEPA filter kan effektivt rena mekaniska partiklar och en del av finpartiklarna. Men den större delen av finpartiklarna och de ultrafinapartiklarna tränger igenom filterduken på grund av deras storlek. I det elektriska filtret tvingas partiklarna kontrollerat genom ett spänningfält och laddas negativt. De laddade partiklrana dras därefter till den positivt laddade uppsamlingsytan eller uppsamlingslamellen.

 

Dessa kan enkelt tvättas då partiklar eller orenigheter fastnat på dem. Den överlägsna reningsgraden hos elektrika filter bygger även på att spånningsfältet eliminerar allt levande materia så som bakterier och virus. Fiber- och HEPA-filter eliminerar inte partiklar, bakterier eller virus. De främst samlar upp dem och i värsta fall kan de utgöra en grogrund för mikrober, då de även samlar upp fukt från inomhusluften.

Ladda ned en köpguide för att välja luftreningslösning.