<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1843732482513221&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Vårt kvalitets- och miljöarbete

 

Hos Genano AB genomsyrar kvalitet och miljö allt vi gör. Både internt och i våra uppdrag ute hos kunderna. Vi har ett integrerat ledningssystem för kvalitet och miljö som sedan den 23 december 2021 är certifierat enligt ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015. Ett ständigt pågående kvalitets- och miljöarbete är en viktig del av vår värdestrategi som innebär att vi ska leverera det bästa värdet för våra kunder. För att leva upp till det målet planerar vi kvalitets- och miljöarbetet genom att sätta upp mål- och handlingsplaner, och vi följer noga fastställda kvalitets- och miljöpolicys.

 

ISO cerfificate

ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015

 

Vårt kvalitetsarbete understöds av ett processbaserat arbetssätt där vi arbetar utifrån ledorden ständig förbättring. Det innebär att vi kontinuerligt uppdaterar och förbättrar vårt arbetssätt utifrån de krav som ställs av kunder och de nya behov som uppstår av ren inomhusluft i olika miljöer.

 

Miljöaspekterna ses över kontinuerligt vilket är en garanti för att vi alltid arbetar mot uppställda miljömål. Vi arbetar aktivt för att höja vår egen miljömedvetenhet både i vardagen och i våra uppdrag.

 

Vårt övergripande mål är att inte bara motsvara utan också överträffa våra kunders förväntningar på Genano som en pålitlig och kundfokuserad samarbetspartner. Vi uppfyller detta genom att bland annat bidra med hög kompetens och ett stort engagemang för kvalitets- och miljöarbetet.

 

Genanos Kvalitetspolicy

 

För Genano AB är hög kvalitet en förutsättning för att vår verksamhet ska nå tillväxt tillsammans med nöjda kunder. Kvalitet är en viktig framgångsfaktor i såväl enskilda uppdrag som i ett långsiktigt företagsperspektiv. Varje kundprojekt ska genomföras med en sådan kvalitet att de fungerar som framtida referensuppdrag vid kontakt med nya kunder och intressenter.

 

I våra uppdrag verkar vi som ett väl sammansvetsat team tillsammans med kunder och samarbetspartners. Vi ska ha en ständig omvärldsbevakning och dialog med kunder och andra intressenter. Vårt arbete med löpande kontroll av avvikelser, förbättringar och lagefterlevnad ligger till grund för ständig utveckling och förbättring av våra interna processer.

 

Ledning och medarbetare arbetar gemensamt i en transparent miljö. Detta säkerställer hela organisationens delaktighet och engagemang för en kontinuerlig utveckling av kvalitetsledningssystemet.

 

Kvalitetsmål

 

  • Att bygga långsiktiga relationer med kunden i centrum
  • Att minst motsvara våra kunders krav och förväntningar
  • Att bedriva kontinuerlig teknisk utveckling
  • Att vara ett efterfrågat kompetensföretag inom området ren inomhusluft
  • Att erbjuda ett marknadsledande tjänstekoncept

 

 

Genanos Miljöpolicy

 

Genano AB ska bedriva ett aktivt miljöarbete inom ramen för den verksamhet vi bedriver på uppdrag av kund. I vårt arbete verkar vi för att belastningen på natur och miljö begränsas så långt som möjligt. Grundkravet är att gällande lagkrav uppfylls. Vi ska ha en ständig omvärldsbevakning och dialog med kunder och andra intressenter för att tillgodose en ökad efterfrågan på miljöinformation och utbildning. Genanos Miljöpolicy omfattar såväl vårt eget miljöarbete som de insatser vi gör för att stötta kunderna i deras miljöarbete. Vi erbjuder kvalitativa och miljöanpassade tjänster som svarar upp mot våra kunders önskan, krav och behov.

 

Genano tar ansvar för miljöfrågorna i ett livscykelperspektiv och vi ska bidra till att påverka att våra leverantörer arbetar på samma sätt. Miljöarbetet liksom miljöledningssystemet ska utvecklas genom ständiga förbättringar och alla medarbetare i företaget är i sitt dagliga arbete ansvariga för att miljöpolicyn följs.

 

 

Miljömål

 

  • Mer ren inomhusluft, bättre arbetsmiljö och hälsa hos kund
  • Miljöfrågorna ska vara integrerade i affärsverksamheten
  • Minskad klimatpåverkan av tjänster, resor och transporter.
  • Minskad mängd förpackningsmaterial
  • Kontrollerad avfallshantering i alla led