<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1843732482513221&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Genom en snabb lösning med luftrening slapp skolpersonalen känna oro för inomhusluftens kvalitet

Åre kommun genomförde under sommarmånaderna 2020 en mycket stor evakuering av verksamheten vid Duveds skola. Anledningen är en om- och tillbyggnad som ska öka antalet elevplatser från 400 till 800. I en av evakueringslokalerna uppstod en vattenskada. Som en förebyggande åtgärd under renoveringen valde kommunen en lösning med luftrening: Genano – Ren Luft som tjänst.

Beslutet låg helt i linje med den process som tagits fram för hur man ska agera vid lokalproblem:

  • Agera snabbt.
  • Ta fram en tydlig åtgärdsplan.
  • Etablera en nära och öppen dialog med berörd personal.
  • Agera förebyggande för att minska oro och skapa trygghet!

 

Åre kommun sticker ut bland Sveriges landsortskommuner när det gäller ökningstakten av antalet kommuninvånare. I november 2020 fick kommunen sin 12 000:e invånare. Det innebär att befolkningen ökat med 1 700 personer de senaste tio åren och att säga att kommunen växer så det knakar är ingen överdrift. Med allt fler kommuninvånare har kommunen en stark ekonomisk motor som skapar förutsättningar för fortsatt tillväxt, utveckling och framtidssatsningar. En sådan satsning är om- och utbyggnaden av Duveds skola. Det är en av de största investeringarna någonsin i Åre kommuns historia och det är det kommunägda fastighetsföretaget Årehus AB som är utförare i projektet.

 

När det är dags för inflyttning i den nya skolan höstterminen 2022 kommer den att rymma 800 elever mot tidigare 400. Det stora byggprojektet innebär att skolans verksamhet under två år kommer att bedrivas i ett stort antal så kallade evakueringslokaler. En av dessa är en gammal livsmedelsbutik som byggts om för att rymma de elever som går estetiska ämnen som exempelvis hemkunskap. I en del av lokalen byggdes åtta kompletta köksarbetsplatser, och vid en av dessa uppstod en vattenskada som upptäcktes när skolverksamheten skulle starta efter sommarlovet. 

 

Åre kommuns största evakuering någonsin

 

Erik Franzon är intendent vid Åre kommuns Barn- och utbildningskontor och har även en samordningsfunktion vid fastighetsföretaget Årehus AB. Det var ungefär ett år innan beslutet togs om Duveds skola som Erik tillträdde sin delade tjänst. Då visste han inte exakt vilka utmaningar som väntade när det gäller det kommande evakueringsbehovet.

”Det har aldrig genomförts en så stor evakuering tidigare och arbetet med att hitta lämpliga evakueringslokaler var tidskrävande. En del av lösningen blev att etablera en modulpark på det närliggande campingområdet. Här finns idag huvuddelen av skolans verksamhet och så har vi kompletterat med att renovera och bygga om den livsmedelsbutik som där vi sedan fick en vattenskada”, säger Erik.

 

Det stora byggprojektet har krävt kompromisser av många och det gäller exempelvis det krav man kan ställa på en evakueringslokal.

”Man kan inte ställa samma krav på dessa lokaler, men samtidigt är det givetvis viktigt att innemiljön håller en bra kvalitet och att såväl skolpersonal och elever trivs i lokalerna”, fortsätter Erik.

 

I sitt arbete har Erik ett stort fokus på just innemiljön. Han arbetar också mycket med ett bygga upp en bra kommunikation mellan kommunens olika verksamheter och de i organisationen som har fastighetsteknisk kompetens.

”Ett prioriterat mål för mig är att hjälpa till att optimera förutsättningarna för bra lokaler och att avlasta personal som inte alltid har tillräcklig kunskap om lokal- och teknikfrågor. Det är inte heller deras uppgift och för mig är det viktigt att få ner komplex teknik på en förståelig nivå så att verksamhetsansvariga får en uppfattning om vad som är möjligt att uppnå när det exempelvis gäller innemiljön”.

En effektiv process som gör det enklare att arbeta förebyggande och skapa en trygg skolmiljö

 

I Åre kommun är den gamla tidens skolvaktmästare ett minne blott. Istället har man skapat en process för hur man ska agera när det uppstår problem. Rutiner finns idag för hur felanmälningar ska göras och hur felen sedan ska åtgärdas.  Processen har skapat förutsättningar för att agera snabbt och med bra kommunikation mellan alla berörda i en platt organisation.

”Vi har skapat rätt förutsättningar för att på ett effektivt sätt agera när det uppstår problem. Vattenskadan i den ombyggda livsmedelsbutiken är ett bra exempel. När vi såg att det fanns mögelbildning och missfärgningar på gipsskivor i ett av arbetsköken tog vi omgående beslut om att riva ut delar av köket. Det togs också fram ett protokoll med en åtgärdsplan för vad som skulle göras. Ett beslut var att sätta in avfuktare, och lite senare tog vi också beslut om att välja lösningen med Genano – Ren luft som tjänst med två av företagets luftrenare”, berättar Erik Franzon.

 

Erik förklarar att beslutet om att välja Genano-Ren Luft som tjänst ska ses mot bakgrund av den pressade situationen med en omfattande evakuering som innebar mycket stress för skolpersonalen.

”Att starta upp skolverksamheten i de tillfälliga lokalerna med arbetskök för hemkunskapen var en tuff uppgift, och när det dessutom uppstod en vattenskada med mögelpåväxt i delar av köket gjorde inte det situationen bättre. Även om vi inte kunde konstatera att luftkvaliteten försämrats tog vi beslut om att sätta in luftrening i ett förebyggande syfte. Vi hade också en dialog med personalen som kände sig trygga med beslutet och det uppstod därför aldrig någon oro för att inomhusluften skulle orsaka hälsoproblem”.

Viktigt att agera snabbt och etablera en bra dialog

 

Ett snabbt agerande, en tydlig åtgärdsplan och en bra dialog med skolpersonalens runt luftrening ser Erik som avgörande för att arbetet med att renovera arbetsköket kunde genomföras samtidigt som personal och elever kunde känna sig trygga i en bra innemiljö.

”Vi hade också en genomgång med personalen där Hans-Olof från Genano förklarade luftrenarnas funktion. De var sedan i drift under knappt en månad fram tills att arbetsköket togs i drift. När jag blickar tillbaks på hur vi genomförde renoveringen är jag glad över att vi har en arbetsprocess som fungerar väldigt bra, och vi har också fått ett bevis för hur viktigt det är att agera förebyggande när det kan uppstå en oro för inomhusluftens kvalitet”.

 

genano åre

Erik Franzon är intendent vid Åre kommuns Barn- och utbildningskontor och Inomhusmiljöspecialisten Hans-Olof Backberg, Genano AB

 

Inomhusmiljöspecialisten Hans-Olof Backberg på Genano är en varm förespråkare för att landets kommuner ska agera mer förebyggande när det av olika anledningar uppstår problem med inomhusluften.

”Den process och de rutiner som byggts upp i Åre kommun lägger grunden för ett förebyggande arbete som ger stora mervärden. Jag är också imponerad över hur proaktivt man arbetar när det gäller innemiljön och inomhusluftens kvalitet. Här väntar man inte på att det kanske ska uppstå hälsoproblem och oro hos skolpersonal. Man agerar istället föredömligt snabbt genom att välja vår tjänst Genano – Ren Luft som tjänst. Alla vet också vad som ska göras och det eliminerar risken för onödig osäkerhet. Många kommuner skulle ha mycket att vinna på att bygga upp liknande rutiner där en viktig del är en öppen kommunikation och bra dialog runt exempelvis luftkvalitet”, avslutar Hans-Olof.

 

Åre kommun valde Genano – Ren Luft som tjänst för att förebygga risken för oro och ohälsa hos skolpersonal och elever. Det finns stora värden i att agera snabbt när det uppstår problem med inomhusluften. Vi berättar gärna mer!

 

Kontakta oss!

 

Kontakta någon av våra inomhusmiljöspecialister för mer information, eller lämna dina uppgifter så tar de kontakt. 

Ladda ned den kostnadsfria guiden för att välja luftreningslösning