<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1843732482513221&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Krokoms kommun förebygger risk för ohälsa och sparar många miljoner genom att långsiktigt välja Genano Ren Luft som tjänst

Dvärsätt är en tätort i Krokoms kommun i Jämtlands län. Orten ligger cirka 3 km söder om Krokom och 16 km nordväst om Östersund vid Storsjöns utlopp i Indalsälven. Dvärsätt har de senaste åren vuxit tack vare många nybyggnationer. Orten är attraktiv genom närheten till Storsjön samt stora skogs- och rekreationsområden.

 

I en kommun där en femtedel av invånarna är 12 år eller yngre är en bra och trygg skolmiljö viktigt.

 

Dvärsätts skola är en F-6 skola med ungefär 150 elever på grundskolan och är tillika kommunens grundsärskola. Den ursprungliga byggnaden stod klar 1992 och byggdes ut i en första etapp 1997, följt av en andra etapp 2011. Skolan byggdes som skola och fritidshem. Genom utbyggnaderna har det också skapats ytor för grundsärskolan och en aktivitetslokal. Skolan har en total storlek på cirka 3 200 kvm och av dessa är det i ca 300 kvm som kommunen ställts inför problem med fuktskador och mögel orsakat av felaktigt utförda om- och tillbyggnader.

 

Mindre misstag kan orsaka stora problem

 

Det kan finnas många orsaker till att det uppstår problem med försämrad inomhusluft och risk för Ospecifik Byggnadsrelaterad Ohälsa (OBO) för de som dagligen vistas i en byggnad. Ibland kan det vara mindre misstag vid om- och tillbyggnader som resulterar i att inomhusmiljön försämras, och som kan leda till stora konsekvenser med krav på svåra beslut. Dvärsätts skola är ett exempel på det och Nina Olofsson som är Byggprojektledare på Plan- och fastighetsavdelningen i Krokoms kommun berättar om vad som orsakade problemen med inomhusluften som ledde till oro på skolan.

”När man byggde ut skolan i etapp 1 byggdes den nya delen lägre och en ståndskiva mellan det nya taket och befintlig yttervägg monterades då felaktigt. Detta ledde till att vatten rann från skivan och in i ytterväggen vilket orsakade fuktskador. Att takets lutning bara är 14 grader gjorde också att avrinningen blev dålig. Att det tak som lades vid den första utbyggnadsetappen blev undermåligt isolerat, med endast 20 cm skivor som sedan glidit ifrån varann, resulterade i både isbildning och vattenskador. Vid etapp 2 inträffade en vattenskada på en toalett. Golvet fick brytas upp torkas och återställas, men då syllar som varit blöta inte byttes ut ledde detta till mögelpåväxt. Mycket påväxt har också påträffats i vägg och tak mellan den ursprungliga byggnaden och den utbyggnad som skedde i etapp 1”.

Agerade snabbt och tog partikelprover

 

Nina Olofsson arbetade inte på kommunen under den tid som om- och utbyggnaderna skedde, men konstaterar att det är ett antal misstag som orsakat problem med inomhusluften i grundsärskolans aktivitetslokal, två klassrum och ett grupprum.  Den kraftiga mögelpåväxten ledde till en försämrad luft med dålig lukt och det uppstod också en oro på skolan om det skulle finnas en risk för ohälsa.

”Ändå tycker jag att verksamheten tog det väldigt lugnt, och en anledning var att vi snabbt såg till att det togs partikelprover. Partikelproverna visade på en relativt liten mängd mögelsporer i luften, men vi var ändå beredda att sätta in åtgärder för att minska andelen ytterligare, förebygga risk för ohälsa och minska oron på skolan”, säger Nina Olofsson.

 

Arbetet med partikelprovning och besiktning utfördes av Lars-Göran Karlsson på företaget Frm Inomhusmiljö AB i Dvärsätt.  Lars-Göran har mångårig erfarenhet av att arbeta med besiktningar, luftanalyser och utredningar av problem med fukt, röta och mögel. ”När jag steg in i aktivitetslokalen första gången kändes det inte bra. Det var en stark obehaglig doft och jag såg också den kraftiga mögelpåväxten på den gamla fasaden intill den påbyggda del som uppfördes i etapp 1. Jag föreslog att man omgående skulle göra en utredning samt ta partikelprover. Det hade gjorts vissa försök till att åtgärda problemen tidigare som inte gett resultat, och mitt råd blev att ta fram ett underlag som skulle bli ett bra stöd för kommunens beslut om hur de skulle gå vidare. Att minska oron och skapa en bra trygghet för personalen var viktigt och mitt förslag var att sätta in luftrening. Dels för att reducera mängden partiklar och förbättra inomhusluften, men också för att vinna tid så att kommunen kunde gå vidare och under lugna former ta beslut om vidare åtgärder”.

 

Vinner tid och kan ha kvar verksamheten

 

Lars-Görans första kontakt med Genanos teknik för luftrening var i ett tidigare projekt i en närliggande kommun. ”Det var i en skola med många olika skador och där delar av personalen hade problem med bl a huvudvärk. Efter att Genanos luftrenare tagits i drift blev man av med problemen vilket framkom när jag och beställaren hade en dialog med medarbetarna. Det är givetvis oerhört positivt och en stor fördel med luftreningen är också att en kommun kan köpa sig tid. Man kan i många fall ha verksamheten kvar även i lokaler med fukt och mögel utan någon risk för de som vistas där”.

 

De fem luftrenarna* från Genano som placerades ut i delar av Dvärsätts skola under sommaren 2019 resulterade snabbt i en förbättrad inomhusluft. Det bekräftas av Annika Widén som är rektor på skolan. ”Visst upplever vi att det är bättre luft nu än tidigare. Den oro som fanns hos personalen innan har minskat och luftrenarna fungerar också bättre än jag förväntade mig när det bl a gäller ljudnivån. Samtidigt är det min förhoppning att kommunen på sikt ska komma till rätta med orsakerna till att vi fick problem med inomhusluften”.

 

”Krokom är ett föredöme bland landets kommuner”

 

Hos Genano är det inomhusmiljöspecialisten Hans-Olof Backberg som anlitades av Krokoms kommun för att föreslå hur luftrenare och Genano Ren Luft som tjänst skulle hjälpa Dvärsätts skola till en bättre inomhusluft. Hans-Olof är inte van vid att kommuner tar beslut om förebyggande lösningar på det sätt som Krokoms kommun gjort, och han menar att kommunen är ett föredöme.

”Det finns så många skolor där åtgärder sätts in för sent. Ofta har det redan uppstått problem med ohälsa följt av drastiska åtgärder med beslut om kostsamma evakueringar till tillfälliga lokaler. Krokoms kommun har agerat på ett helt annat sätt vilket jag tycker är väldigt positivt. Att man också tänker långsiktigt och valt vår tjänst för ett par år framåt visar att man sätter ett stort värde på vår luftreningsteknik”, säger Hans-Olof.

 

Nyligen har ett 2-årigt avtal tecknats om Genano Ren Luft som tjänst. Under denna period kommer fler prover att tas för att man ska ha full kontroll på partikelnivåer och luftkvaliteten.

 

Slipper ombyggnader för många miljoner där det inte finns några garantier för resultatet

 

Krokoms kommun står inför viktiga framtida beslut som rör skolstrukturen. En omfattande skolutredning har genomförts men det återstår för politikerna att ta de avgörande besluten om hur kommunens resurser ska användas. Frågan om nybyggnation kan vara bättre än omfattande renoveringar har diskuterats, och erfarenheten från ett tidigare projekt har inte gjort frågan mindre komplicerad.

”De mögelproblem vi har i Dvärsätts skola kommer inte att försvinna. Vi avvaktar en politisk viljeriktning om det ska satsas på nya lokaler. I väntan på det såg vi det som viktigt att skapa trygghet för verksamheten på skolan och den har vi också fått med Genanos tjänst. Erfarenheten från ett renoveringsprojekt i en annan skola är att omfattande renoveringar till väldigt mycket pengar inte är en garanti för att det blir bra.  Ett motsvarande projekt i Dvärsätts skola skulle kosta många miljoner och vi kände att vi inte ville satsa alla de miljonerna i nuläget när det finns en osäkerhet om resultatet. Med luftreningen vinner vi tid samtidigt som verksamheten kan fortsätta i en trygg skolmiljö”, avslutar Nina Olofsson.

 

*Luftrenarna i Dvärsätts skola är Genanos modell Genano 310. Det är en kompakt och mobil luftrenare som är lämplig för bl a klassrum. Den har en rengöringseffekt på max 170 m3/timme och en reningsgrad på 99,5 %. Ljudnivån är så låg som 31-44 dBa. Valmöjlighet finns mellan tre olika fläkthastigheter och luftreningen kan därmed anpassas efter hur många som vistas i exempelvis ett klassrum.

Kontakta oss!

Vill Ni också förebygga ohälsa på Er arbetsplats och samtidigt kunna göra betydande besparingar?

Lämna kontaktuppgifter här så kontaktar en inomhusmiljöspecialist Er.

Ladda ned den kostnadsfria köpguiden för att välja luftreningslösning