<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1843732482513221&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Användning av elektrisk filtrering för att minska överföringen av luftburna infektioner på sjukhus

 

Ventilationen spelar en viktig roll för att upprätthålla en jämn luftväxling på sjukhus. 

Men när ett stort antal människor, med okänd sjukdomsstatus, rör sig över öppna ytor på sjukhus är de vanliga metoderna för kontroll av luftflödet inte tillräckliga för att hindra att luftburna smittämnen sprids.

Kall plasmateknik = avancerad elektrisk filtreringsteknik

För att hindra att smittämnen sprids måste smittvägarna vara kända

Nosokomiala infektioner kan överföras via luft, över långa avstånd, genom direkt eller indirekt kontakt eller en kombination av smittvägarna. Kontrollen av smittvägarna för vårdrelaterade sjukdomar kan delas in i tre kategorier: personliga åtgärder, administrativ styrning och teknisk kontroll.

Personlig och administrativ kontroll är sammankopplade eftersom den förra inte kan styras utan den senare. Anvisningar om personliga åtgärder ges till patienter, besökare och personal, och kan omfatta ett antal åtgärder som handtvätt, användning av ansiktsmask, avtagande av smycken och minskad fysisk kontakt (som handskakning). Tekniska kontrollmetoder omfattar byggnadens ventilation, användning av HEPA och andra luftreningsmetoder. Med ventilation avses tillförsel av luft till en byggnad och luftcirkulationen inne i byggnaden.

Ventilationens effektivitet är viktig för att kontrollera luftburna smittor.

Om det kan visas att en sjukdom är luftburen blir vikten av filtrering uppenbar. Kontaktöverföring är visserligen orsaken till majoriteten av vårdrelaterade sjukdomsfall, men luftöverföring är svårare att hindra. Här spelar effektiv luftrening en viktig roll för att begränsa spridningen.

Det finns två grundläggande fysikaliska principer bakom ventilationens betydelse för infektionskontroll. Den ena är utspädning av luftburna patogener och den andra kontroll av luftburna patogeners rörelse från ett utrymme till ett annat. 

 

Ventilationen i byggnader har tre grundläggande delar:

 

  • Ventilationsgrad; mängden och kvaliteten på den uteluft som tillförs utrymmet.
  • Luftflödesriktning; luftflödet i en byggnad ska generellt vara från rena zoner till smutsiga zoner.
  • Luftspridning eller luftflödesmönster; uteluften ska tillföras varje del av utrymmet på ett effektivt sätt och de luftburna föroreningar som skapas i varje del av utrymmet ska också avlägsnas.

Fördelen med elektrisk filtering är att den fångar in och eliminerar levande mikrober – till skillnad från HEPA.

 

Ytterligare hantering av luftföroreningar genom koronaurladdning  – för att avlägsna partiklar ur en aerosol 

Olika standarder definierar vad som är ett HEPA-filter. De två vanligaste standarderna kräver att ett luftfilter ska avlägsna 99,95 % (europeisk standard) eller 99,97 % (ASME) av partiklar som är större än eller lika med 0,3 µm från luften som passerar igenom det. HEPA-standarden togs fram under 1950-talet. Idag kan mycket mindre partiklar mätas och det finns behov av ännu bättre luftrening.

Avancerad elektrisk filtreringsteknik (= kall plasmateknik) kan användas som komplement till ventilationen för att kontrollera luftburna infektioner på sjukhus. Fördelen med elektrisk filtrering är att den, till skillnad från HEPA, fångar in och eliminerar levande mikrober. Tekniken kan fånga in smittämnen av alla storlekar. Det är i allmänhet en flexibel och mobil lösning för sjukhus, där ett varierande antal renrum krävs, eftersom ISO-klass 5–7 kan uppnås inom 10 minuter.

Minska kostnaden för vårdrelaterade infektioner

Det är uppenbart att det måste tydliggöras vilken betydelse olika ventilationsmetoder har på sjukhus. De inte bara räddar liv utan kan också minska vårdkostnaderna kraftigt. I detta sammanhang behövs förståelse för hur kraven på ventilation för infektionskontroll skiljer sig från kraven på ventilation för allmän komfort och hälsa, samt vilka krav som bör ställas på ventilationen för att bekämpa luftburna infektioner och vilka andra åtgärder som bör vidtas för att förebygga överföring av vårdrelaterade infektioner.

Mer forskning krävs under de kommande åren för att bättre förstå smittkällorna och smittvägarna via människor i stora öppna utrymmen.

Ladda ned Research Tests & Results of Genano Air Decontamination Solutions