<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1843732482513221&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Hur lätt sprider COVID-19 sig via luften

 

Det har varit en allmän uppfattning att COVID-19-virus sprids som droppsmitta, när den smittade personen, hostar, nyser eller talar. I det fallet når viruspartiklarna marken efter några minuter och risken för att de ska hamna i våra luftvägar är därefter mindre.

 

När man nu undersökt viruset närmare har det framkommit teorier som talar för att de smittsamma partiklarna även kan vara luftburna och finnas kvar i inandningsluften i många timmar.

 

Droppsmitta eller luftburen smitta?

 

En ny publicerad undersökning från medRxiv-vetenskapliga miljön visar att coronavirus COVID-19 kan bli kvar I luften upp till tre timmar i luftburen, aerosol form. I undersökningen påvisades att på ytor som plast och rostfritt stål kunde virus leva upp till tre dagar. Virus kan överleva på kartong upp till 24 timmar.

 

Resultat från flera amerikanska forskargrupper (bland annat vid Princetonuniversitetet och vid National Institute of Health) väntar ännu på att verifieras men indikationer finns som pekar på en markant skillnad jämfört med tidigare publicerade resultat, just vad gäller hur smittan sprids.

 

En annan undersökning som är gjord i Wuhans sjukhus i Kina under utbrottet av COVID-19 undersökte man luften i sjukhuset och kunde konstatera viruspartiklar i luften framförallt på intensivvårdsavdelningen och på patienttoaletter. Det är resultat som ger oss orsak att misstänka att virusspridning i aerosol form är mer vanligt än man trott tidigare.

 

Osäkert läge – men WHO rekommenderar försiktighet 

Det går i nuläget inte att med säkerhet avgöra om coronaviruset enbart sprids via droppsmitta eller om det också kan hålla sig svävande i luften i flera timmar. Om fukten i dropparna torkar innan dessa träffar ytan eller marken så får virusmolekylerna lättare att sprida sig och kan fara iväg mycket långa avstånd.

 

Det vi vet är ändå att WHO rekommenderar att vidta säkerhetsåtgärder för sjukvårdspersonal med tanke på att coronavirus kan sprida sig via luften.

 

I sjukvårdsmiljöer kan åtgärder och utrymmen som producerar aerosoler (exempelvis intubation) förorsaka att partiklar är kvar i luften en längre tid. De nya rapporterna som visar att coronavirus kan överleva längre tider än man trott under vissa omständigheter gör att WHO uppmanar till att vidta säkerhetsåtgärder för sjukvårdspersonal. 

WHO:s chef för enheten för nya sjukdomar, Doctor Maria van Kerkhove, konstaterar att det är “mycket viktigt att personalen iakttar största försiktighet när de arbetar med patienter med åtgärder som skapar aerosoler”.

 

 Människor vars hälsotillstånd är nedsatt på grund av någon annan infektion är mera utsatta för COVID-19 smitta än andra. Därför är det mycket viktigt att hålla luften ren i utrymmen där dessa grupper av människor finns, oftast i sjukvårdsmiljöer eller äldreboenden.

 

Det är mycket viktigt att fortsätta att tvätta händerna och utrustning samt ytor och kläder i de utrymmen som kan vara i kontakt med smittade personer. Att desinficera luften är också en mycket viktig säkerhetsåtgärd.

 

Risk för ny kontaminering av nya personer kan minskas i kritiska utrymmen med en Genano luftrenare. Virus och bakterier fångas upp och elimineras med en elektrisk laddning av Genanos patenterade teknologi. I ett vanligt filter utan elektrisk laddning kan luftföroreningar leva vidare och därmed sprida smitta.

 

Genano plug&play ger flexibelt skydd

 

Genano luftrenare kan monteras snabbt och effektivt som en “plug&play-enhet” och lätt flyttas från ett rum till ett annat där det finns behov av ren luft. Vi erbjuder ren luft som tjänst med ett smidigt serviceavtal med en månads uppsägningstid eller ett mer förmånligt serviceavtal med fast bindningstid.

 

Genanogruppen har levererat över 300 isoleringsrum till Kina efter att coronasmittan utbröt och vi var starkt med under bekämpning av SARS-epidemin I Saudiarabien 2012. Den erfarenhet vi har av att skydda människor och miljöer mot förorenad och smittad luft är ryggraden i vårt företag.

Ladda ned Research Tests & Results of Genano Air Decontamination Solutions