<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1843732482513221&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Finns det bättre alternativ till mer ventilation när emissioner i inomhusluften misstänks skapa ohälsa i arbetsmiljön?

 

Fastighetsägare får fortfarande rådet att forcera ventilationen, alltså att ventilationen skruvas upp till max, när misstanke om emissioner i inomhusmiljön orsakar ospecifik byggnadsrelaterad ohälsa (OBO). Tyvärr ett råd som inte ger det önskade resultatet utan riskerar att orsaka mer ohälsa, ge skador på installationer och ytterligare fördröja lämpligare åtgärder.

 

För en tid sedan prövade en fastighetsägare att forcera ventilationen och när resultatet inte blev det förväntade fick Genano Ren Luft som tjänst förtroendet. Genano Ren Luft som tjänst är en effektiv åtgärd som snabbt ger resultat när luftrenare fångar upp emissioner i form av partiklar och gaser.


Provtagning av inomhusluften sker löpande och symptomundersökningar görs för medarbetare. Resultatet var tydligt, först när luftrenare sattes in i lokaler blev effekten den önskade. Nyligen uppmärksammades fallet och det återkommande problemet i ett debattinlägg som publicerades i nyhetsbrevet för en svensk förening för alla med intresse för en hälsosam innemiljö. Här är debattinlägget i sin helhet, se nedan:

 

Kan mer ventilation vara att hoppa i galen tunna? 

 

När misstanke finns om att emissioner i inomhusmiljön orsakar ospecifik byggnadsrelaterad ohälsa (OBO) ges ofta rådet till fastighetsägaren att öka ventilationen. Det är hög tid att slå ihjäl den seglivade myten att forcerad ventilation är standardlösningen vid inomhusmiljöproblem på grund av emissioner i fastigheter.

 

Ett vanligt klagomål på inomhusmiljön från medarbetare i olika slags verksamheter är dålig luft eller bristfällig ventilation. Orsaken kan mycket väl vara att ventilationen ej är dimensionerad för det antal medarbetare som vistas i lokalen. Likväl kan det finnas en mängd andra orsaker från exempelvis emissioner av kemiska föreningar till mikrobiologiska toxiner. Allt som oftast när det uppstår misstanke om problem med inomhusmiljön finns en övertro till att problemen går att lösa med mer eller bättre ventilation. Faktum är att det resonemanget ofta skapar värre bekymmer för fastighetsägaren än alternativen.

 

Den seglivade myten

Det är hög tid att slå ihjäl den seglivade myten att forcerad ventilation, alltså att ventilationen skruvas upp till max, är standardlösningen vid inomhusmiljöproblem på grund av emissioner i fastigheter. Inom akademin har det länge varit känt att utmaningar med emissioner i fastigheter kräver andra lösningar. Tyvärr förekommer det fortfarande ofta i praktiken att fastighetsägare får rådet att forcera ventilationen.

 

I själva verket kan en ändring av ventilationen medföra att tryckförhållandena i huset ändras. Det skulle till och med kunna skapas ett undertryck som gör att förorenad luft sugs fel väg in till vistelsezonen. Om det är ett hus med mekanisk frånluft kommer ett ökat luftflöde vintertid dessutom att öka risken för obehag i form av drag. Ofta är det emellertid inte alls möjligt att öka ventilationsflödena speciellt mycket. Begränsad fläktkapacitet och trånga kanaler kan göra att flödesökningen i stort sett uteblir.

 

En skola i Stockholmsregionen

 

Vid en skola i Stockholmsregionen med misstanke om problem med inomhusmiljön uppmättes vid luftprovtagning en förekomst av TXIB om 25 µg/m³. TXIB används i exempelvis PVC-mattor och kan i inomhusluft förorsaka irritation i luftvägarna. Fukt kan förvärra lukten av TXIB som uppfattas som stickande.

 

Fastighetsägaren kände sig manad att uttömma alla möjligheter innan andra alternativ kunde övervägas. Ventilationen i skolan forcerades och gick dygnet runt, vardag som helgdag. En ny luftmätning genomfördes och förekomsten av TXIB uppmättes då till 16 µg/m³. Forcerad ventilation gav alltså inte särskilt stor sänkning av halten.

 

Luftrenare alternativ till evakuering

 

Vilka var då alternativen? Fram tills nyligen har evakuering av verksamheten till moduler eller andra lokaler varit alternativen. Sedan en tid tillbaka har istället provats en lösning med installation av luftrenare istället för evakuering. 22 luftrenare med både partikel- och gasrening för VOC/MVOC placerades i klassrum, matsal, lärrarum och allmänna uppehållsutrymmen. Efter att luftrenarna installerades uppmättes TXIB-koncentrationen till 7,5 µg/m³.

Installation av luftrenare var alltså ett betydligt mer effektivt sätt att sänka TXIB-halterna jämfört med forcerad ventilation. Uppföljande mätningar som gjordes senare, visade att TXIB-halterna fortsatte att sjunka över tiden när luftrenare var i drift.

 

Hans-Olof Backberg, inomhusmiljöspecialist Genano AB

 

---

 

Föreningen där nyhetsbrevet publicerades är Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate (SWESIAQ). En oberoende, ideell, svensk förening för alla med intresse för en hälsosam innemiljö. Föreningen vill förmedla och sprida tvärvetenskapliga kunskaper där teori och praktik förenas.   

Vet du vad bra inomhusluft kvalitet egentligen betyder?