<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1843732482513221&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Kvaliteten på inomhusluften har stor betydelse för effektiviteten i industriell produktion

Dammet som skapas i industriella processer, från olika moment och transporter i industrianläggningar, blandar sig med inomhusluften och skapar problem i många företag. Utöver damm från industriprocesser kommer föroreningar utifrån och ökar problemen i produktionsanläggningar. Regelbunden städning av lokalerna löser inte heller problemen helt. Även äldre ventilationssystem som inte klarar dagens behov trots att de uppfyllde regelverken som gällde när de byggdes är en utmaning.

Ordalydelsen i gamla bestämmelser är ofta vag och säger till exempel att ventilationen ska vara adekvat och kvaliteten på inomhusluften tillfredsställande – utan att specificera vad ”adekvat” eller ”tillfredsställande” betyder mer i detalj. Dagens föroreningar i inomhusluften kan vara något helt annat än vad de var för tre decennier sedan.

Mindre rengöring och service genom att förebygga nedsmutsning av producerade varor.

En mer kostnadseffektiv produktionsprocess med ren inomhusluft

När nedsmutsningen av producerade varor kan förhindras minskar behovet av rengöring och service och effektiviteten i produktionen ökar. I praktiken innebär detta färre avbrott och mer produktionstid. Antalet felaktiga produkter och returer minskar också påtagligt. Förbättrad produktionseffektivitet innebär lägre produktionskostnader och mindre avfall. Kostnaderna för städning kommer också att minska.

Damm i lagerbyggnader äventyrar produkters livslängd och kvalitet.

Effektiv luftrening ger längre livslängd för lagerhållna varor

Det räcker inte alltid att bara förhindra nedsmutsning av producerade varor. Damm i lagerbyggnader kan orsaka problem med produkters livslängd och kvalitet. Dieseldrivna gaffeltruckar släpper ut avgaser som måste hanteras, speciellt i livsmedelsindustrin. Gummidäck skaver mot betonggolven dagarna i ända och virvlar upp fint betongdamm i luften. Och när lagerbyggnadens dörrar är öppna för lastning blandar sig föroreningar utifrån med inomhusluften och letar sig till och med in i lådorna i lagret. Vikten av ren inomhusluft är något vi sällan tänker på.

Men vi kanske borde tänka mera på detta, eftersom betydande besparingar kan uppnås genom ren inomhusluft. Om till exempel intensiv rening av inomhusluften hjälper halvfabrikat av livsmedel att hålla sig ätbara under ytterligare en dag betalar sig ett effektivt luftreningssystem snabbt.

Ladda ner mer detaljerad information om hur ren inomhusluft påverkar ditt arbete

 

Läs mer om detta ämne i en gratis guide:

10 viktiga punkter om hur ren inomhusluft påverkar din verksamhet.