<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1843732482513221&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Mejeriproduktion och eliminering av luftföroreningar

 

Inom mejeriproduktion är det viktigt att luften hålls ren eftersom föroreningar utgör en risk. Processer som är utsatta för risker skyddas genom att säkerställa att luften i processanläggningarna har behandlats med utrustning för luftfiltrering, som uppfyller de strikta kraven på luftfilter inom livsmedelsindustrin. Utrustningen måste vara testad och certifierad, vilket minskar risken för att livsmedel smittas, och de lagstadgade kraven måste uppfyllas.

Inverkan av inomhusluftens kvalitet på mejeriprodukternas hållbarhet

Föroreningar som olika typer av jäst och mögel som sprids via luften, utgör ett stort hot mot hållbarheten för våra vanliga mejeriprodukter.

 

Renligheten vid bearbetningen är särskilt viktig vid produktionen av mjölkersättning för spädbarn, eftersom spädbarn är mycket känsliga.

 

Storleken på smittämnena och partiklarna som ska avlägsnas från luften försvårar luftreningen. Den genomsnittliga storleken på partiklar är cirka 0,6 mikrometer. Det räcker inte bara med ren produktionsutrustning, eftersom luftkonditioneringen även för med sig förorenad luft in i produktionsanläggningarna. Den här förorenade luften innehåller en stor mängd mikrober, som kan komma i kontakt med livsmedelsprodukterna som bearbetas. Därför måste alla komponenter som används vid tillverkningen uppfylla kraven på produktsäkerhet, och även är lätta att rengöra.

 

Källor till föroreningar inom mejeriproduktion


  • E. coli
  • Bakterier
  • Flyktiga organiska föreningar (VOC)
  • Produktingredienser som kan orsaka korskontaminationer
  • Mikrober som bärs av människor

Skydd för livsmedelsprodukter och anställda genom luftfiltering

Inom livsmedelsproduktion är reglerna och kraven på mejeriprodukter och deras säkerhet mycket hårda. Luftkvaliteten, ventilationshastigheten, temperaturen och fuktnivåerna måste övervakas noggrant i rena utrymmen samt tappningsanläggningar för att minska smittorisken.

 

Man får aldrig ge avkall på kvaliteten inom mejeriproduktion. Effektiva filter av hög kvalitet måste användas under alla arbetssteg så som fluidiserad bäddtorkning, mognad, uppskärning, förpackning och aseptisk förpackning.

 

Rätt luftfiltrering förhindrar förorening av livsmedel och säkerställer att konsumenternas hälsa inte äventyras. Utrustning som inte har testats eller certifierats kan orsaka förluster för företagen, både vad gäller pengar och rykte. Med andra ord får företagen inte ta genvägar vid inköpet av utrustning.

Luftkvalitetslösningar för meijeriindustrins behov

Offentliga miljöer

 

Lokaler som inte används för tillverkning, exempel kontor och leveransutrymmen,kan utrustas med enheter som uppfyller kraven i standarden EN 16798*. Dessa skyddar användarna i lokalerna.

 

Kritiska områden

 

I miljöer som är mycket känsliga för föroreningar måste utrustningen skyddas från föroreningar, innan produkterna som ska bearbetas tas in i anläggningen. Detta betyder stora volymer luftflöden och tryck. Sådana miljöer är bland andra torkningsrum och bearbetnings- och förpackningsanläggningar för färdigmat, samt olika andra mejeriprodukter

 

Känsliga miljöer

 

Utrymmen för lagring av ingredienser måste hållas rena och ingredienserna måste skyddas mot föroreningar. Sådana miljöer är bland andra anläggningar för mottagning och förpackning av mjölk samt anläggningar för bearbetning av råa ingredienser.

 

Hygieniska miljöer

 

I anläggningar med hög hygien för den slutliga bearbetningen och för förpackning av produkter måste luftkvaliteten vara så hög som möjligt. Dit hör bland andra anläggningar för aseptisk förpackning av mjölkpulver eller anläggningar som används i liknande syften.

 

Källa: *https://standards.cen.eu/dyn/www/f?p=204:110:0::::FSP_PROJECT,FSP_ORG_ID:41425,6138&cs=11EDD0CE838BCEF1A1EFA39A24B6C9890


 

Läs mer om detta ämne i en gratis guide:

10 viktiga punkter om hur ren inomhusluft påverkar din verksamhet.