<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1843732482513221&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Luftrenare måste ingå i verktygslådan för minskad smittspridning som Kungliga Vetenskapsakademien efterlyser

 

Nu i februari 2021 är det ganska exakt ett år sedan Covid-19 tog fart och världen fick en pandemi.

I Sverige har diskussionen om hur viruset SARS-Cov-2 sprids, och hur vi bäst ska skydda oss, blivit allt intensivare. Folkhälsomyndighetens ståndpunkt att det är en droppsmitta var länge allenarådande. Idag är situationen annorlunda. Många röster har höjts för att sannolikheten är stor att viruset också sprids som en luftburen smitta via små droppar som blir kvar i luften en längre tid om den inte omsätts.

 

En röst med extra tyngd är Kungliga Vetenskapsakademien. Akademiens mål är att stärka vetenskapens ställning i samhället genom att uppmärksamma viktiga frågor. När Akademiens expertgrupp om Covid-19, som bildades under hösten, i november 2020 släppte en rapport som sammanfattade det aktuella kunskapsläget inom Covid-forskningen väckte den snabbt uppmärksamhet. Expertgruppen slog fast att god ventilation liksom användning av munskydd är viktiga åtgärder för att minska smittspridningen i inomhusmiljöer och i kollektivtrafiken. Det centrala i rapporten är också expertgruppens uppfattning att Covid-19 är ett luftburet virus. I rapporten betonas att risken med en luftburen smitta kan vara större under vintertid när fler människor vistas längre tid i dåligt ventilerade lokaler.

 

God ventilation med luftbyte är inte detsamma som luftrening

 

En av slutsatserna i rapporten är att ”god ventilation med luftutbyte”, samt användning av munskydd, är viktiga åtgärder för att minska smittspridningen.  Akademien trycker också på att regeringens flora av skärpta restriktioner är bra och att det givetvis är viktigt att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Man sammanfattar det som att alla verktyg i verktygslådan måste användas för att snabbt få ner smittan.

Jag ser Akademiens rapport som ett viktigt steg mot skapa en bredare förståelse i samhället och på företag om att det krävs flera samverkande åtgärder för att effektivt minska smittspridningen. Samtidigt ser jag en risk att det även fortsättningsvis finns en övertro på ”god ventilation” som en av de viktigaste åtgärderna för att skapa en säker och virusminimerad inomhusmiljö. En optimerad och kraftigt forcerad ventilation kan inte tillräckligt effektivt avlägsna de små droppar och partiklar som kan fungera som ”värdkroppar” för SARS-Cov-2. Det krävs också lösningar med luftrening för att verkligen minska smittspridningen!

 

Dåligt ventilerade lokaler? Nej, dåligt luftrenade lokaler är en mer passande beteckning på det som är ett stort problem på många företag. Min förhoppning är att den debatt som pågår om ventilationens betydelse för minskad smittspridning ska breddas till att också inkludera luftrening. Det krävs för att målet om trygga och säkra arbetsmiljöer ska bli verklighet, och detta är oerhört viktigt när vi närmar oss en tidpunkt när fler och fler lämnar hemmakontoren och återvänder till sina arbetsplatser.

 

Är det dags för näringslivet att tillsätta luftkvalitetchefer?

 

Genano – Ren Luft som tjänst är vårt varumärke för den helhetslösning vi erbjuder för att säkerställa inomhusmiljöer med hög luftkvalitet. Vår luftreningsteknik och våra tjänster kan tillsammans med god ventilation, noggrann städning, munskydd, bra handhygien, tillgång till personlig skyddsutrustning och avstånd till kollegor ge de trygga arbetsplatser som måste bli ett självklart krav. Inte bara idag utan också i framtiden.

 

Den pågående pandemin är inte den sista som vi kommer att utsättas för, och jag hoppas att fler företag tar tillfället i akt att se över sina målsättningar om vad som är bra arbetsmiljöer. För lite mer än ett år sedan var det nog inget svenskt företag som ställde sig frågan; hur ska vi minska smittspridningen på vårt företag? Idag är situationen annorlunda. För att lyckas tror jag att frågan om trygga arbetsmiljöer med bra luftkvalitet måste lyftas högre upp i företagshierarkierna.

Hur man skapar bra innemiljöer med ren luft kan inte längre bara vara en fråga för teknikavdelningar och ventilationsföretag. Företagsledningar måste engagera sig för att man ska få den samordnade och genomtänkta ”verktygslådan för minskad smittspridning” som Kungliga Vetenskapsakademien efterlyser. Kanske är det dags att tillsätta ”luftkvalitetchefer” som driver frågorna från ett helikopterperspektiv och som ansvarar för att driva fram breda helhetslösningar där tekniska verktyg och olika smittskyddsåtgärder samordnas.

 

Kontakta oss!

 

Då kan det bli som hos det globala revisions- och rådgivningsföretaget EY (tidigare Ernst & Young) i Belgien. Vid tre av kontoren har ett 50-tal luftrenare från Genano installerats för att tillsammans med andra åtgärder ge medarbetarna en trygg arbetsmiljö under Coronapandemin.
Du kan läsa mer om denna kund här.