<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1843732482513221&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

”Med vår luftrening blir äldreboenden säkrare”

I slutet av september avvecklade Sverige många av de restriktioner som infördes med anledning av Corona-pandemin.  Detta skedde samtidigt som det kommer rapporter om nya smittoutbrott på äldreboenden över hela landet. Detta trots en mycket hög grad av fullvaccinerade hos de äldre. Utvecklingen visar att det inte går att slappna av. Det krävs i stället ett fortsatt och långsiktigt arbete med att minska risken för smittspridning. 

Många bra smittskyddsåtgärder genomförs också på landets äldreboenden.  Problemet är att det inte ger ett fullgott skydd mot en luftburen smitta. Ventilationen på äldreboenden är sällan så effektiv att det räcker för att reducera smittorisken. 

”Det finns idag mycket forskning om luftburen smittspridning som visar hur viktigt det är att på ett effektivt sätt rena luften från virus. Det räcker inte med att säga att ventilationen ska klarar av det, för det gör den sällan. Jag vill i stället se att man utökar smittskyddsåtgärderna genom att komplettera med luftreningsteknik som avdödar virus ”, säger leg. sjuksköterska Anna Adamsson på Genano. 

Anna Adamsson_25-2-2021-1

Anna Adamsson, leg. sjuksköterska på Genano AB

Viktig information från forskare om smittspridning

Under försommaren deltog Anna i en kurs om hur infektionssjukdomar och virus kan spridas via droppar och aerosoler. Arrangör var Lunds Universitet. ”Kursen var fantastiskt bra. Jag fick svar på många frågor jag haft om smittspridning och jag hoppas att det viktiga innehållet även kan bli tillgängligt för exempelvis medicinskt ansvariga sjuksköterskor i kommunerna. En ökad kunskap skulle ha stor betydelse för att göra våra äldreboende säkrare”, säger Anna.

Anna vill lyfta fram några saker från kursen hon ser som viktiga att förmedla till omvärlden nu när vi ser att pandemin fortsätter att skapa problem på många äldreboenden:

 

  • Viruspartiklar kan sväva i luften upp till 8 timmar

   

De minsta aerosolpartiklarna, som till exempel virus, kan hålla sig svävande i upp till åtta timmar. Detta till skillnad mot droppar som också kan definieras som partiklar men som är så stora att de snabbt faller till marken.

”De forskningsrön som idag finns om virus som kan sväva många timmar i luften gör det lättare att förstå den snabba smittspridning som vi nu ser på exempelvis äldreboenden”, säger Anna.

 

  • Det finns ingen skarp gräns mellan droppsmitta och ”luftsmitta” som smittväg

Infektionssjukdomar orsakas av bland annat bakterier och virus som sprids via en eller flera smittvägar. Spridningen kan via stora droppar, droppsmitta, och som luftsmitta via små droppar. Nyligen har begreppet aerosolsmitta lanserats och som spänner över detta gränsland.

 

  • ”Vår luftreningsteknik har en given plats i ett bra smittskyddsprogram!”

”Kursen visade hur viktig frågan om smittspridning är i dagens samhälle. Den pågående corona-pandemin har gjort frågan högaktuell, men det handlar också om hur risken för spridning av infektionssjukdomar ska kunna minskas. För att skydda människor i olika inomhusmiljöer krävs det många olika åtgärder. En av mina slutsatser från kursen är också att Genanos luftreningsteknik har en given plats i ett bra smittskyddsprogram. Vi vet att vi med vår luftrening kan göra äldreboenden säkrare”, säger Anna

 

Värdefulla erfarenhet från ett äldreboende i Gagnefs kommun

 

Anna är full av beundran för de insatser personalen inom äldreomsorgen gör att minska risken för smittspridning och skydda de äldre. Samtidigt är det viktigt att tänka på att de många gånger har att kämpa mot bland annat bristfällig ventilation. Ett flertal myndigheter i Sverige har betonat att bra ventilation kan reducera smittoriskerna. 

Problemet är att ventilationen i många fastigheter där det bedrivs äldreomsorg inte är bra. Luftflödet och luftväxlingen är helt enkelt för dålig för att avlägsna viruspartiklar. I rapporten ”Internationella erfarenheter av covid-19 i äldreomsorgen” (nov 2020), skriven av professor Marta Szebehely konstateras också att byggnader där äldreomsorg bedrivs inte är anpassade för att minska smittspridning. Ett exempel är byggnadernas ventilationssystem som inte klarar en lika hög luftväxling som på sjukhus. 

På Solgården i Gagnefs kommun, ett demensboende, installerades Genanos luftrenare när många ur personalen uppvisade problem med Ospecificerad Byggnadsrelaterad Ohälsa (OBO). Problemen blev akuta strax innan Corona-pandemin bröt ut. Genanos luftreningsteknik gav en mycket snabb och positiv effekt, och personalen mådde snart bättre när inomhusluften renades. Luftrenarna har varit i drift under pandemin och Solgården har sluppit de problem med smittspridning som drabbat många andra äldreboenden i landet. Så här säger Sanna Bjerneby som varit enhetschef vid Solgården;

”Det är flera av oss som menar att luftreningen tillsammans med andra åtgärder bidragit till att Solgården drabbats lindrigare under Coronapandemin. Jag vill också lyfta fram vår fantastiska personal som verkligen kämpat för att följa alla nya rutiner som tillkommit för att minska risken för smittspridning. Samtidigt är det väldigt glädjande att vi genom luftreningen har fått en innemiljö där inomhusluften håller mycket hög kvalitet och som gör att både personal och boende mår bra”.

 

 Medarbetare på äldreboendet Solgården i Gagnef.

Läs artikeln om äldreboendet Solgården i Gagnefs kommun: https://www.genano.com/sv/referenser/gagnef-kommun

Boka in ett möte med mig eller en av mina kollegor så berättar vi mer.