<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1843732482513221&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Studier visar att luftburna partiklar är kopplade till fler sjukhusbesök och fler fall av lungsjukdomar

Partikelhalten kan vara förhöjd inomhus, speciellt när partikelhalterna utomhus är höga. Vissa filter och rumsluftrenare kan hjälpa till att sänka partikelhalterna inomhus. Luftburna partiklar, den huvudsakliga beståndsdelen i dis, rök och luftburet damm, skapar allvarliga luftkvalitetsproblem. Partikelförorening är en blandning av mikroskopiska fasta partiklar och droppar i luften. Denna förorening, eller dessa partiklar, består av en mängd olika komponenter, inklusive syror (till exempel nitrater och sulfater), organiska ämnen, jord- eller dammpartiklar samt allergener (till exempel delar av pollen eller mögelsporer.

Små partiklar inkluderar ”fina partiklar” med en diameter på 2,5 mikrometer eller mindre.

Små partiklar skapar de största problemen

Partiklarnas storlek är direkt kopplad till deras förmåga att skapa hälsoproblem. Små partiklar under 10 mikrometer i diameter orsakar de största problemen eftersom de kan nå djupt ner i dina lungor och vissa kan till och med nå ditt blodomlopp. Exponering för sådana partiklar kan påverka både dina lungor och ditt hjärta. Små partiklar inkluderar ”fina partiklar” (återfinns i rök och dis) med en diameter på 2,5 mikrometer eller mindre.

För människor med hjärt- eller lungsjukdomar, äldre och barn anses partiklar utgöra en särskilt stor risk. Exponering för partiklar kan leda till en mängd olika hälsoeffekter. Till exempel visar ett stort antal studier en koppling mellan partikelhalter och fler sjukhusvistelser och akutvårdsbesök – och även dödsfall på grund av hjärt- och lungsjukdomar. Både lång- och kortvarig exponering har kopplats till hälsoproblem. 

Exponering för höga partikelhalter kan också vara kopplat till låga födelsevikter för nyfödda.

 

Den nyaste forskningen pekar på andra allvarliga verkningar

Dessutom utvärderar forskare nya studier som pekar på att exponering för höga partikelkoncentrationer också kan kopplas till låg födelsevikt för barn, för tidig födsel och möjligen fosterdöd och spädbarnsdöd.

Källa: Particle Pollution and Your Health (EPA–United States Environmental Protection Agency)

 

Ladda ned kostnadsfritt Research Tests & Results of Genano Air Decontamination Solutions