<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1843732482513221&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Luftrening skyddar personal och forskningsresultat på NEST:s NanoLab

 

NEST, National Enterprise for nanoScience and nanoTechnology, i Pisa (Italien) är ett tvärvetenskapligt forsknings- och utbildningscenter. Här utvecklas bland annat innovativa nanobioteknologiska system och nya material. Vid centret är cirka 200 personer verksamma och förutom anställda bedriver också många studenter sitt forskningsarbete vid NEST. För att skydda både personal och forskningsresultat har nyligen ett antal luftrenare från Genano Oy installerats i ett flertal av centrets laboratorier och renrum.

 

Nanovetenskap har varit ett expansivt forskningsområde de senaste 20 åren. Vid laboratorier runt om i världen tillverkas skräddarsydda nanopartiklar för användning inom exempelvis elektronik och medicin samt i livsmedelsförpackningar.

 

nest thumbnail 600 x 400

Säkrare arbetsmiljö och minskad risk för kontaminering

 

För forskare inom nanovetenskap och alla nanolab finns en stor utmaning. Det är att det inte finns någon chans att hinna forska färdigt om hälsoeffekter av alla nya nanopartiklar innan de börjar användas i verkligheten. Tills man vet mer är det försiktighetsprincipen som råder när man arbetar med nanopartiklar. Den yrkesmässiga exponeringen i nanolabben måste därför reduceras till lägsta möjliga nivå genom olika typer av tekniska arbetarskydd, personlig skyddsutrustning och effektiva luftväxlingssystem med filtrering.

 

Hos NEST i Italien har man tagit ytterligare ett steg för att öka säkerheten och det är med luftrenare från Genano. En anledning är att centrets traditionella luftfiltreringssystem (Hepa) inte klarar av att samla upp de allra minsta nanopartiklarna. För NEST har det haft högsta prioritet att ge personalen ett bättre skydd samtidigt som man vill minska risken för kontaminering av analyserade prover. För att få kontroll på luftkvaliteten har några av centrets laboratorier också utrustats med sensorer för mätning av partikelhalter och flyktiga organiska ämnen (VOC).

 

IMG_5684

Viktigt referensprojekt även för Sverige

 

Även i Sverige bedrivs intensiv nanoforskning och det finns ett flertal laboratorier i Lund, Göteborg, Stockholm och Uppsala.

 

Peter Christiansen är ansvarig för marknadssegmenten Sjukhus och Laboratorier på Genano Oy.  Han menar att den satsning NEST gjort på luftrening tillsammans med Genano visar att tekniken har en mycket viktig funktion i krävande laboratoriemiljöer, men också i kritiska områden i olika sjukhusmiljöer.

NEST är ett utmärkt exempel på hur såväl personal som forskningsresultat kan skyddas med vår luftreningsteknik. Det är också ett bra exempel på att konventionella ventilationssystem med reningsfilter av Hepa-typ inte alltid klarar av att svara upp mot stränga krav på renhet och hygien. Internationellt har vi haft stora framgångar med våra lösningar som enkelt kan anpassas till olika krav när det gäller exempelvis renrum på både laboratorier och sjukhus. Vi har nu gått in i en spännande tillväxtfas på den svenska marknaden där installationerna hos NEST kommer att utgöra ett viktigt referensprojekt, säger Peter Christiansen.

 

Hos NEST i Italien kommer samarbetet med Genano sannolikt att breddas. Då Genanos luftreningsteknik avdödar virus, som Covid-19, och bakterier har centret som målsättning att med statligt stöd genomföra åtgärder för att genom luftrening reducera risken för luftburen smittspridning.

 

Kontakta oss!

 

Ladda ned kostnadsfria forskningsresultat om Genanos luftreningslösningar