<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1843732482513221&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Ren luft inomhus minskar risken för coronavirus

 

Ren luft inomhus borde vara en självklarhet för oss alla på samma sätt som rent vatten. Föroreningar, mögel och andra faktorer gör dock tyvärr att kvaliteten på inomhusluften försämras. Luftkvaliteten utomhus kan vi främst påverka med politiska åtgärder över längre sikt medan inomhusluftens kvalitet snabbt kan påverkas med våra egna rätta åtgärder.

 

Vad finns det för samband mellan luftens föroreningar och risken att bli smittad av coronavirus?

 

Den europeiska folkhälsomyndigheten (EPHA) har varnat att i städer med hög koncentration av luftföroreningar är människor mer benägna att bli smittade av COVID-19. Luftföroreningar kan förorsaka astma, kroniska lungsjukdomar, högt blodtryck och diabetes. COVID-19 påverkar på ett allvarligt sätt patienter som redan har hälsobesvär som i många fall beror på dålig luftkvalitet.

 

Sambandet mellan nivån på luftföroreningar och dödligheten bland SARS-offren, orsakat av virus som upptäcktes 2003, har kunnat konstateras i tidigare forskning.

 

Nivån på luftföroreningar minskar betydligt när så många människor är i karantän på grund av coronavirus. Det är en bra nyhet för människor som tillhör riskgruppen på grund av deras allmänna hälsotillstånd. När nivån på föroreningar är lägre är också risken att bli smittad av coronavirus lägre.

Dr. Meredith McCormack från American Lung Association och Johns Hopkins Universitet berättar för New York Times att “följderna är sannolikt sämre för människor som är utsatta för luftföroreningar när de blir drabbas av coronavirus.”

 

Orsaken till denna teorin hittar man bland italienska forskare som menar att virus kan transporteras med små partiklar exempelvis på ytan av luftföroreningar. Forskargruppen hade också upptäckt att antalet coronavirus smittade per dag i Po-dalen korrelerade med områdets nivå av partiklar.

 

Vad är det som förorsakar dåligt inomhusklimat?

 

Under karantän vistas människor betydligt mera tid inomhus, så det är mycket viktigt att lägga vikt på orsaker som ökar partikelhalterna i luften. Orsakerna är bland annat att luftföroreningar kommer i inomhusmiljön med rökning, levande ljus, matlagning och användningen av starka kemikalier.

 

Om det finns misstänkta lukter i inomhusmiljön som mögellukt är det viktigt att undersöka vad det är som förorsakar lukten. Den berömda ”nylukten” är också ett resultat av skadliga VOC-emissioner (flyktiga organiska ämnen), som avdunstar till inomhusmiljön från möbellim, lack, brandskyddsmedel och från plaster med mera.

 

Vad är det för hälsoeffekter på kort och lång sikt när man förbättrar inomhusluftens kvalitet?

 

Det kan vara bra att inte hålla fönstren öppna på grund av luftföroreningar. Å andra sidan är inomhusluftmiljön ofta sämre än utomhusluften. Det är möjligt att rena luften inomhus oberoende om luften kommer utifrån, från industrin eller från trafiken eller inifrån såsom mögel, damm eller i form av VOC-emissioner.

 

Den kontrollerade joniseringen fångar upp och eliminerar luftföroreningar och andra ultrasmå partiklar ända ned till tre nanometers storlek. Luftrenaren eliminerar också alla för människan skadliga levande organismer som virus, bakterier och mögelsporer.  Ju mer vi kan rena luftmiljön inomhus från de allra de minsta partiklarna, desto renare blir luften.

 

Genanos luftrenare hjälper till med den rena luften och bekämpar samtidigt kroniska lung- och hjärtsjukdomar men också andra kortvariga virus- och bakterieinfektioner. 

Speciellt under kritiska tider kan man använda luftrenare för att skydda människor, åldringar, patienter och hälsopersonal på alla samhällets områden. Luftrenarna kan lätt placeras i väntrum, patientrum, kriscentraler, mötesrum, matsal och kontorsutrymmen där människor måste arbeta under pandemin och kan inte arbeta på distans.

 

Ovan nämnda oro gäller inte bara den pågående pandemin. Genom att förbättra luftmiljön inomhus kan vi också minimera allas risk att långsamt utveckla kroniska luftvägssjukdomar från barndomen vilket i sin tur hjälper till att hindra framtida följder för epidemier och pandemier..

 

Genanogruppen har levererat över 300 isoleringsrum bl.a. till Kina efter att Coronasmittan utbröt och vi var starkt med under bekämpning av SARS-epidemin 2003 och MERS-epidemin 2014. Den erfarenhet vi har av att skydda människor och miljöer mot förorenad och smittad luft är ryggraden i vårt företag.

 

Vill du veta vad våra kunder säger mer om oss? Ta kontakt med din närmaste Genano medarbetare för att se vad vi kan göra tillsammans eller besök vår hemsida https://www.genano.com/se/healthcare

Vet du vad bra inomhusluft kvalitet egentligen betyder?