<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1843732482513221&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Var 5:e skola i Sverige har problem med dålig inomhusluft. Har Båstads kommun hittat lösningen på problemet?

 

Skolan är Sveriges största arbetsplats med mer än 220000 lärare och cirka 1,9 miljoner elever i förskolor, grundskolor och gymnasier. Att inomhusluften i många skolor är dålig har engagerat och debatterats under många år. Branschföreningen Svensk Ventilation hänvisar i skriften ”Dålig luft vanligt i skolor” (2017) till en rapport från Arbetsmiljöverket som under åren 2013 till 2016 inspekterade 2200 skolor. 450 av skolorna fick anmärkningar rörande ventilation och luftkvalitet. Även Folkhälsomyndigheten har i rapporten ”Inomhusmiljöni skolan” (2015) uppmärksammat problemen och skriver att 15 procent av landets skolor, ca 400 skolor, har så dålig luftkvalitet att det kan påverka hälsan negativt.

 

Det är skrämmande siffror och då anses det ändå finnas ett stort mörkertal. Att dålig inomhusluft med bristande luftkvalitet går att åtgärda både snabbt och effektivt är Västra Karups skola i Båstads kommun ett bra exempel på. När kommunen behövde genomföra en snabb förbättring av inomhusluftens kvalitet i skolan provade man lösningen Ren Luft som tjänst från Genano AB. Förutom en förbättrad luftkvalitet resulterade tjänsten i stora kostnadsbesparingar då man inte behövde genomföra en akut evakuering till externa moduler och tillfälliga lokaler när beslut tagits om byggnation av en ny skola.

Dålig inomhusluft ett utbrett problem på Sveriges största arbetsplats - skolan.

För många tusen lärare och elever runt om i landet är verkligheten att de varje dag måste gå till skolor där man inte mår bra på grund av brister i inomhusluftens kvalitet. Många gånger är det emissioner, kemiska ämnen i gasform och partiklar, som orsakar Ospecifik Byggnadsrelaterad Ohälsa (OBO) hos både elever och lärare. Problemen har accelererat de senaste åren och ofta är det i skolbyggnader byggda på 70- och 80-talet där inomhusmiljön är som sämst. Dessa skolor byggdes ofta snabbt men inte alltid med kvalitet i fokus då behovet av nya skolor var stort, och även underhållet har på många av dessa skolor varit bristfälligt.

Media har vid ett stort antal tillfällen rapporterat om konsekvenserna av bristfälliga skolmiljöer. ”Kommunen hotas av vite på 8 miljoner om man inte förbättrar skolmiljön” (Arbetsmiljöverkets krav på Ludvika kommun). ”Alarmerande dålig luft i många skolor. 43 av 78 förskolor i Huddinge kommun har brister i inomhusklimatet” (tidningen Dagens Samhälle). ”Dålig luft i skolor orsakar kommunal rättstvist” (Tidningen VVS-Forum).

 

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) visar att det krävs ett nytänkande

 

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har i skriften ”God innemiljö – Faktorer som påverkar inomhusmiljön i våra skolor” också pekat på att uppfattningen om en forcerad ventilation som det självklara verktyget för att lösa problem med OBO behöver luckras upp. Man skriver bl a att ” Ventilationen kan inte transportera bort alla föroreningar. En första reaktion kan vara att vilja öka ventilationen och på så vis lösa problemet. Detta fungerar dock sällan då dimensioneringen av en ventilationsanläggning inte klarar av att transportera bort hur stora mängder föroreningar som helst”.

 

SKL:s målsättning med skriften är att förenkla dialogen mellan rektorer, lärare, skyddsombud och kommunala fastighetsorganisationer när det gäller problem med inomhusluftens kvalitet i skolan. Hur viktigt det är med en bred dialog och ett brett synsätt där betydligt mer än ventilationen vägs in visar Båstad kommuns agerande när Västra Karups skola drabbades av stora problem med inomhusluftens kvalitet vilket ledde till en utbredd ohälsa hos personalen. Problemen var så stora att en stängning av skolan och en kostsam evakuering till tillfälliga moduler i väntan på att en nybyggd skola skulle stå klar sågs som ett alternativ. En bred dialog och etteffektivt samspel mellan företrädare för skolan, politiker, fastighetschef och företaget Genano, som specialiserat sig på att leverera Ren Luft som tjänst, resulterade istället i att de allvarliga problemen medohälsa orsakad av dålig inomhusluft kunde lösas genom luftrening. Det behövdes ingen akut och kostsam totalevakuering och de stora hälsoproblemen försvann i stort sett helt. En symtomundersökning visade att 9 av 10 medarbetare upplevdeatt luftkvaliteten snabbt förbättrades. Tjänsten gjorde det möjligt för kommunen att under ordnade former och med bättre kontroll planera för en rivning och byggnation av en ny skola på samma plats.

 

Läs gärna mer om Västra Karups skola här: https://www.genano.com/sv/referenser/skola-i-bastad-hade-dalig-inomhusluft-valde-luftrenare-och-sparade-3-miljoner-kronor

 

Genano har medverkat i andra skolprojekt där en satsning på luftrening visat sig vara en betydligt effektivare lösning på problem med dålig inomhusluft jämfört med forcerad ventilation. ”Då måste vi väl evakuera till tillfälliga lokaler, riva ellerrenovera.....”. Det är lätt att fatta förhastade beslut när dålig inomhusluft i skolor leder till ohälsa hos lärare och elever, och när försök att lösa problemen med hjälp av ventilationen inte gett önskade resultat. På Genano har vi som vision att Sveriges kommuner istället ska angripa problem med dålig inomhusluft från en annan och betydligt bredare utgångspunkt. Att snabbt förbättra inomhusluftens kvalitet genom effektiv luftrening skapar en trygg arbetsplats igen och tid fås att förbereda mer hållbara lösningar än en snabb nödlösning.

 

En arbetsmodell som startar med analyser av luftens kvalitet

 

Vi förespråkar en arbetsmodell som bygger på att rätt förutsättningar skapas för en bred dialog – precis som i Båstad – och att man initialt analyserar problemen från ett betydligt bredare perspektiv än vad som ofta är fallet idag. Det handlar mycket om att våga utmana gamla processer och arbetssätt. Att agera snabbt är viktigt, men det är ännu viktigare att agera rätt! Är det verkligen en underdimensionerad ventilation som är orsaken till problemen? Vad är det egentligen för emissioner som finns i lokalerna och som leder till ohälsan? En indikativ luftprovtagning kan ge ledtrådar om det är emissioner i inomhusluften som orsakar OBO. Hur upplever medarbetare själva situationen? En symptomundersökning ger medarbetare möjlighet att själva få beskriva hur de upplever situationen och sin hälsa. Ibland är oron och misstanke om dåliga förhållanden så stor att den så kallade försiktighetsprincipen åberopas. Miljöbalken tar upp hänsynsregler och ger tydlig vägledning om att lagstiftare önskar att försiktighetsmått alltid ska vidtas om misstanke finns samt att ”bästa möjliga teknik” används vid yrkesmässig verksamhet.

 

Vår teknik och tjänster för luftrening har visat att det på kort tid är möjligt att uppnå stora förbättringar av inomhusluften i skolor. Att lärare och elever snabbt kan få en bättre arbetsmiljö är givetvis glädjande och oerhört viktigt. Sedan finns det också en stor potential till kostnadsbesparingar. Att evakuera till tillfälliga lokaler i väntan på moderniseringar och nybyggnationer är kostsamt. Vi har visat att evakueringsbehovet kan elimineras eller reduceras kraftigt och det hoppas vi ska leda till att många fler kommuner tar till sig exempelvis Båstad kommuns strategi för att förbättra inomhusluftens kvalitet i Västra Karups skola!

 

Vill Ni veta vad Genano Ren Luft som tjänst kan göra för Er inomhusluft i t ex skolor, på äldreboenden, vårdmottagningar, idrottslokaler eller i andra fastighetermed kommunal, offentlig eller privat verksamhet? Finns det tecken på ohälsa och oro hos medarbetarna? Ta då kontakt med någon av inomhusmiljöspecialisterna hos Genano AB.

https://www.genano.com/sv/iaq

Hans-Olof Backberg, inomhusmiljöspecialist Genano AB